p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Levosimendan erken dönem sepsiste aortada “transforming growth factor beta” ve Smad işaretlenmesini up-regüle eder [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 293-299

Levosimendan erken dönem sepsiste aortada “transforming growth factor beta” ve Smad işaretlenmesini up-regüle eder

Koray Erbüyün1, Demet Tok1, Seda Vatansever2, Gülay Ok1, Elgin Türköz2, Hasan Aydede3, Yamaç Erhan3, Idil Tekin1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa

AMAÇ
Bu prospektif kontrollü deneysel çalışma, levosimendanın erken dönem sepsiste transforming growth factor (TGF)-β3 ve Smad1, Smad2 ve Smad3 oluşumuna etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yirmi dört sıçan rasgele dört gruba ayrıldı: 1) sham kontrol grubu 2) dobutamin grubu - abdominal hipertansiyon, çekal ligasyon ve delme (ÇLD) tekniği ile peritonit modeli prensibiyle sepsis oluşturuldu, sonra sıçanlar 10 µg.kg-1 dk-1 intravenöz (IV) dobutamin infüzyonu ile tedavi edildi, 3) levosimendan grubu - 2. grupta olduğu gibi sepsis modeli gerçekleştirildi sonra sıçanlar levosimendan IV bolus 200 µg.kg-1 takiben, 200 µg.kg.-1 dk-1 IV infüzyonu ile tedavi edildi, 4) kontrol grubundakilere tedavi yapılmadı. Tüm sıçanlar ÇLD’den 8 saat sonra öldürüldü. Aort doku örnekleri immünohistokimyasal olarak boyandı.
BULGULAR
ÇLD hem kontrol, hem de dobutamin gruplarında ılımlı IL-1 boyanmasına neden oldu. Tumor necrosis factor (TNF)-α immünreaktivitesi sham ve kontrol grubunda ılımlıydı. Sham, kontrol ve dobutamin gruplarında TGF-β3 ılımlı derecede yüksek bulunurken, bu parametre levosmendan grubunda orta derecede yüksek saptandı. Smad1, Smad2 ve Smad3 levosmendan grubunda orta derecede yükselmiş olarak saptandı.
SONUÇ
Levosimendanın hemodinami ve global oksijen taşınmasına sağladığı olumlu etkiler, deneysel ve klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Levosimendanın C++ iyon duyarlılığı üzerine etkileri yanı sıra, TGF-β3, Smad1, Smad2 ve Smad3 oluşumunu etkileyerek enflamasyonda sitokin salınımına da etkileri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Levosimendan, sepsis; Smad; transforming growth factor-β.

Levosimendan up-regulates transforming growth factor-beta and Smad signaling in the aorta in the early stage of sepsis

Koray Erbüyün1, Demet Tok1, Seda Vatansever2, Gülay Ok1, Elgin Türköz2, Hasan Aydede3, Yamaç Erhan3, Idil Tekin1
1Department Of Anesthesiology, Faculty Of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Histology And Embryology, Faculty Of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

BACKGROUND
This prospective, controlled experimental study was planned to investigate the effects of levosimendan on transforming growth factor (TGF)-β3 and Smad1, Smad2 and Smad3 expression in the early stages of sepsis.
METHODS
Twenty-four rats were randomized into four groups: 1) sham-operated controls, 2) dobutamine group - subjected to abdominal hypertension and peritonitis-induced sepsis using cecal ligation and puncture (CLP), then treated with 10 µg.kg-1min-1 intravenous (IV) dobutamine infusion, 3) levosimendan group - as in 2, then treated with levosimendan IV bolus 200 µg.kg-1 followed by 200 µg.kg.-1 min-1 IV infusion, and 4) a control group as in 2, with no treatment. All rats were killed 8 hours after CLP. Aorta tissue samples were analyzed by immunohistochemical staining.
RESULTS
CLP caused mild interleukin (IL)-1 immunostaining in both control and dobutamine groups. Immunoreactivity of tumor necrosis factor (TNF)-α was mild in both sham and control groups. TGF-β3 immunostaining was mildly increased in groups sham, control and dobutamine, whereas it was found moderate in group levosimendan. Smad1, Smad2 and Smad3 were found moderately increased only in group levosimendan.
CONCLUSION
Beneficial effects of levosimendan on hemodynamics and global oxygen transport were reported in experimental and clinical trials. Besides its potency on C++ ion sensitivity, it should influence inflammatory cytokine production by diminishing TGF-β3 and Smad1, Smad2 and Smad3 expression.

Keywords: Levosimendan, sepsis; Smad; transforming growth factor-β.

Koray Erbüyün, Demet Tok, Seda Vatansever, Gülay Ok, Elgin Türköz, Hasan Aydede, Yamaç Erhan, Idil Tekin. Levosimendan up-regulates transforming growth factor-beta and Smad signaling in the aorta in the early stage of sepsis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 293-299

Sorumlu Yazar: Koray Erbüyün, Türkiye
Makale Dili: İngilizce