p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Depremlerin ilk 24 saatinde afet bölgesi triyajı, hastane öncesi ve hastane prosedürlerinin değerlendirilmesi: 6.6 Elazığ depremi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1122-1127 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.91324

Depremlerin ilk 24 saatinde afet bölgesi triyajı, hastane öncesi ve hastane prosedürlerinin değerlendirilmesi: 6.6 Elazığ depremi

Şükrü Yorulmaz1, Semih Korkut2, Figen Tunali Türkdoğan3, Kenan Ahmet Türkdoğan2
1Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Depremler doğal olaylardır ancak sebep oldukları tahribat oldukça fazladır. Bir depremi önlemek mümkün olmadığı için deprem konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek ve çözüm aramak gerekir. 2020 Elazığ depreminde kullanılan triyaj, sarf malzemeleri, sıvılar ve ilaçların sunul-ması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice/Elazığ olan depremden sonra, etkilenen tüm mağdurlar, hastane öncesi triyaj durumu, hastanede yatış sırasında acil durum ve diğer yatan hasta hizmetlerinin yönetimi, ameliyatlar dahil tıbbi müdahaleler, sarf malzemeleri, sıvılar ve ilaçlar ilk 24 saatteki verilerle geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Elazığ’da rihter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde ve 22 saniye süren depremin ardından toplam yaralı sayısı 974 oldu. Otuz yedi (%3.7) kişi hayatını kaybederken, 18’i (%1.8) kadındı. Enkazda 34, acil serviste üç kişi hayatını kaybederken, yaş ortalamaları 46.0±12.5 yıl idi. İlk 24 saatte 654 hasta kayıt altına alınırken, bunlardan 30’u 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde, 624’ü ayakta tedavi gördü. Üç yüz yirmi kişiye kimlik bilgileri olmadığı için geçici kayıt yaptırıldı.
TARTIŞMA: Deprem öncesi hazırlıklı ve organize olmak ve erken müdahale etmek afetzedelerin hayatta kalmasında önemli başarı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: 112 Komuta Kontrol Merkezi, deprem; Elazığ; tıbbi destek; triaj.

Disaster area triage in the first 24 h of earthquakes, evaluation of pre-hospital and hospital procedures: 6.6 Elazig earthquake

Şükrü Yorulmaz1, Semih Korkut2, Figen Tunali Türkdoğan3, Kenan Ahmet Türkdoğan2
1Ministry of Health General Directorate of Emergency Health Service, Ankara-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Radiology, İstanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Earthquakes are natural events, but the destruction they cause is quite high. Since it is not possible to prevent an earthquake, it is necessary to raise conscious and sensitive individuals about earthquakes and to seek solutions. It was aimed to present the triage, consumables, fluids, and drugs used in the 2020 Elazig earthquake.
METHODS: After the earthquake, the epicenter of which was Sivrice/Elazig on January 24, 2020, all affected victims, pre-hospital triage status, management of emergency, and other inpatient services during the hospitalization, medical interventions including sur-geries, consumables, fluids, and drugs were evaluated retrospectively with the data in the first 24 h.
RESULTS: The total number of injured after the earthquake in Elazig, which had a magnitude of 6.6 on the Richter scale and lasted for 22 s, was 974. While 37 (3.7%) people died, 18 (1.8%) of them were women. While 34 people died in the wreckage and 3 people in the emergency department, their mean age was 46.0±12.5 years. While 654 patients were registered in the first 24 h, 30 of them were by 112 Command and Control Center and 624 were outpatients. Temporary registration was provided to 320 people as they did not have their identity information.
CONCLUSION: Being prepared and organized before an earthquake, and taking early intervention will provide significant success in the survival of the disaster victims.

Keywords: 112 command and control center, earthquake; Elazig; medical supplies; triage.

Şükrü Yorulmaz, Semih Korkut, Figen Tunali Türkdoğan, Kenan Ahmet Türkdoğan. Disaster area triage in the first 24 h of earthquakes, evaluation of pre-hospital and hospital procedures: 6.6 Elazig earthquake. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1122-1127

Sorumlu Yazar: Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce