p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
RETROPERİTONEAL HEMATOMLAR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 173-179

RETROPERİTONEAL HEMATOMLAR

H Altun1, S Sarı1, İ Aydın1, İ Karahan1, M Akdağ1, O Alimoğlu1
SSK İstanbul Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Retroperitoneal hematomlar (RPH) künt ve penetran abdominal travmalardan sonra oluşabilir. İnsidans çeşitli serilerde değişiklik göstermektedir. 1 Ocak 1990 ile 1 Haziran 1995 tarihleri arasında SSK İstanbul Hastanesi acil cerrahi kliniğine başvuran ve yapılan laparotomide RPH saptanan 27 travmatize olgu bu çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Hastaların 16'sında künt, 10'unda penetran yaralanma vardı.1 hastada da spontan retroperitoneal hematom mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 22, erkek/kadın oranı 23/4 idi. Ortalama hastanede kalış süresi 12 gün, ortalama operasyon süresi 112 dk. idi. Hematom 4 olguda Zone I, 18 olguda Zone II, 4 olguda Zone III, 1 olguda da Zone I+III yerleşimli idi. 21 olguya peroperatuvar hematom eksplorasyonu yapıldı. Etyolojide 5 olguda izole böbrek yaralanması olmasına karşın, 2 olguda izole pelvik fraktür, 1 olguda izole mesane yaralanması, 13 olguda ise birden fazla organ yaralanması saptandı. Biyolojiye yönelik tedavi yapıldı. Postoperatif morbidite %19 (5 olgu), mortalite %11 (3 olgu) idi. Bu çalışma bize retroperitoneal hematomların lokalizasyonuna göre tedavi stratejisinin önemini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: RETROPERİTONEAL HEMATOM, KÜNT-PENETRAN ABDOMİNAL TRAVMA

RETROPERITONEAL HEMATOMAS

H Altun1, S Sarı1, İ Aydın1, İ Karahan1, M Akdağ1, O Alimoğlu1
SSK İstanbul Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Retroperitoneal hematomas may occur after blunt and penetrating abdominal traumas and incidence differ in variable series. The management of retroperitoneal hematomas depends on the mechanism of the injury. During, periods of January 1990 and June 1995 with laparotomy retroperitoneal hematoma diagnosed 27 traumatized patients included in our story. 16 patients suffered from blunt and 10 patients penetrating trauma and in one patient there was spontane retroperitoneal hematoma. Mean age was 22, male/female ratio was 23/4, mean hospital stay was 12 days, mean operation time was 112 minutes. Retroperitoneal hematoma was located in Zone I in 4 cases. Zone II in 18 cases, Zone III in 4 cases, Zone I+HI in 1 case. 21 patients went under exploration during operation. In 5 cases isolate renal trauma, in 2 cases isolate pelvic fracture, in 1 case isolate urinary bladder trauma, and in 133cases multiple organ injury were the cause of the retroperitoneal hematoma. The therapy was related to the ethiology. In our study the overall mortality was 11% (3 cases ) and overall morbidity was 19% (5 cases). This study showed us the importance of choosing the therapy strategy according to the localization of the retroperitoneal hematoma.

Keywords: RETROPERITONEAL HEMATOMA, BLUNT-PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA

H Altun, S Sarı, İ Aydın, İ Karahan, M Akdağ, O Alimoğlu. RETROPERITONEAL HEMATOMAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 173-179