p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Nadir bir akut karın tablosu nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 303-307

Nadir bir akut karın tablosu nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu

Kenan Calışkan1, Sedat Yıldırım1, Nebil Bal2, Tarık Zafer Nursal1, Aydın Can Akdur1, Gökhan Moray1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Akut karın bulguları oluşturan, apendiksin müsinöz kistadenomları araştırıldı.
GEREÇ-YÖNTEM: Histopatolojik olarak apendiksin müsinöz kistadenomu tanısı alan 11 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların, dosya taramalarından elde edilen, demografik veriler, klinik özellikler, ultrasonografi (USG), kolonoskopi ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları, patoloji raporları, ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası bulguları incelendi. BULGULAR: Patolojik incelemesi yapılan apendektomi parçalarında müsinöz kistadenom görülme sıklığı %0,95 olarak saptandı. Toplam 11 olgunun beşi kadındı. Ortalama yaş 70 (50-85) idi. Olgularda en sık görülen klinik bulgu ise karın ağrısıydı (%81,8). Karın USG’si yapılan sekiz olguda kistik kitle ve kist duvar kalsifikasyonları izlendi. BT incelemelerinde sekiz olguda düzgün kenarlı kistik kitle ve kist duvar kalsifikasyonu izlendi. Kolonoskopik inceleme yapılan bir olguda ise kolonda kitle izlendi. Diğer bir olguda ise eşlik eden kolon kanseri saptandı. Olguların dokuzuna apandektomi, ikisine sağ hemikolektomi ameliyatları yapıldı. SONUÇ: Kolonoskopi, USG ve BT mukosel tanısı ve yandaş kanser olgularının araştırılmasında faydalı yöntemler olmasına rağmen kesin tanı, ameliyat bulguları ve ameliyat sonrası yapılan patolojik incelemelerle belirlenir. Apendiksin müsinöz kistadenomlarının tedavisi apandektomidir, ancak ameliyat esnasında mukosel içeriğinin batın içine dökülmemesine özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, apendiks; mukosel; müsinöz kistadenom.

Mucinous cystadenoma of the appendix: a rare cause of acute abdomen

Kenan Calışkan1, Sedat Yıldırım1, Nebil Bal2, Tarık Zafer Nursal1, Aydın Can Akdur1, Gökhan Moray1
1Department of General Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Baskent University, Ankara, Turkey

BACKGROUND: We aimed to assess the acute abdominal conditions due to appendiceal mucinous cystadenomas. METHODS: We retrospectively evaluated 11 patients with histopathologically confirmed appendiceal mucinous cystadenoma. Patient charts and data on patient demographics; clinical features; ultrasonography (US), colonoscopy and computed tomography (CT) findings; pathology reports; and operative and postoperative management were reviewed. RESULTS: The incidence of appendiceal mucinous cystadenoma was 0.95% of all appendectomy specimens reviewed. In our review, there were 11 patients, five of whom were women. The median age was 70 years (50-85 years), and the most common presentation was abdominal pain (81.8%). On US in eight patients, findings were abdominal cystic mass and cyst wall calcification. The CT finding was well-encapsulated cystic mass in eight patients. In one case, a colonic mass was found in colonoscopic examinations. There was one patient with concomitant colon cancer. Appendectomy was performed in nine patients and right hemicolectomy was performed in two patients. CONCLUSION: Colonoscopy, US, and CT are useful tools in diagnosing mucocele and synchronous cancer. However, diagnosis is usually made intraoperatively or postoperatively on histopathological examination. Appendectomy is the standard of care for mucinous cystadenoma. Furthermore, it is important to prevent spillage of the mucocele content.

Keywords: Acute abdomen, appendix; mucocele; mucinous cystadenoma.

Kenan Calışkan, Sedat Yıldırım, Nebil Bal, Tarık Zafer Nursal, Aydın Can Akdur, Gökhan Moray. Mucinous cystadenoma of the appendix: a rare cause of acute abdomen. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 303-307

Sorumlu Yazar: Kenan Calışkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce