p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Altmış beş yaş ve üstü travmalı hastalarda yandaş hastalık ve ilaç kullanımının travma üzerine etkileri: Üniversite acil servis deneyimi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 313-317

Altmış beş yaş ve üstü travmalı hastalarda yandaş hastalık ve ilaç kullanımının travma üzerine etkileri: Üniversite acil servis deneyimi

Can Aktaş1, Şevki Hakan Eren2, Mehmet Eryılmaz3
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Travma nedeniyle acil servise başvuran 65 yaş ve üstü bireylerin travma nedenleri, travma sonucu ortaya çıkan bulgular, yandaş hastalıklarının ve ilaç kullanımının travma etyolojisi üzerine olan etkisi araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Yeditepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde Ocak 2005 ile Şubat 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya, travma nedeniyle acil servise getirilen 65 yaş ve üstü 91 olgu (48 erkek [%52,7], 43 kadın [%47,3]; ortalama yaş 73±5,42; dağılım 65-92) dahil edildi. Olguların yaşları, cinsiyetleri, başvuru nedenleri, yaralanma tipleri, yandaş hastalıkları, ilaç kullanımları ve Yaralanma Şiddeti Ölçeği incelendi. BULGULAR: Hastaların 57’si (%62,6) düşük enerjili düşme, 13’ü (%14,3) yüksek enerjili düşme, 6’sı (%6,6) düşük enerjili araç kazası ve 14’ü (%15,4) yüksek enerjili araç kazası nedeniyle başvurdu. Düşme nedeniyle başvuran hastalarda, hipertansiyon, düşme dışı nedenlere göre anlamlı olarak daha sık rastlandı (p=0,003). Düşük enerjili düşmelerde femur kırığı daha sık gözlendi (p=0,026). Yüksek enerjili düşmelerle vertebra kırığı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p=0,037). Düşük enerjili motorlu araç kazalarında yumuşak doku travması anlamlı olarak daha yüksek idi (p=0,01). Yüksek enerjili motorlu araç kazaları ile kot kırığı arasında anlamlı olarak ilişki vardı (p<0,001). SONUÇ: Akut ya da kronik hastalıklar ve ilaçların etkileri yaşlı bireylerin yaralanma riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı tüm yaşlı travma hastaları değerlendirilirken ilaç kullanımı, yandaş hastalık öyküsü dikkatle sorgulanmalı ve travmaya neden olan faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Travma, yaşlı; yandaş hastalık.

Effects of co-morbid disease and drug consumption on trauma patients 65 years of age and older: a university emergency department experience

Can Aktaş1, Şevki Hakan Eren2, Mehmet Eryılmaz3
1Department Of Emergency Medicine, Yeditepe University, İstanbul, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Gülhane Military Medical Academy,ankara, Turkey

BACKGROUND: The objective of this study was to evaluate the causes and demographics of trauma patients 65 years of age and older, and also the effects of co-morbidities and drug use on trauma. METHODS: This study was performed in Medicine Faculty of Yeditepe University Hospital Department of Emergency Medicine Outpatients Clinic between January 2005 - February 2006. Ninety-one trauma patients (48 males [52.7%], 43 females [47.3%]; mean age 73±5.42; range 65 to 92 years) 65 years of age and older were included into the study. Age, gender, trauma causes, injury types, co-morbidities, drug consumption and injury severity scores were recorded onto the study form.
RESULTS: Fifty-seven (62.6%) patients were admitted to the emergency department because of low-energy fall, 13 patients (14.3%) for high-energy falls, 6 patients (6.6%) for low-energy motor vehicle crush, and 14 patients (15.4%) for high-energy motor vehicle crush. Hypertension was significantly more frequent in falls than the other trauma mechanisms (p=0.003). There was a higher rate of femur fracture in low-energy falls than the others (p=0.026). However, the rate of vertebral fracture was higher in high-energy falls (p=0.037). Soft tissue injuries were seen most often in low-energy motor vehicle crush injuries (p=0.01) while rib fractures were seen most frequently in high-energy motor vehicle crush injury (p<0.01). CONCLUSION: Acute or chronic disease and drug side effects may facilitate the exposure of elderly people to trauma. Drug consumption, co-morbid diseases and trauma causes should be taken into consideration during the evaluation of elderly trauma patients.

Keywords: Trauma, elderly; co-morbid disease.

Can Aktaş, Şevki Hakan Eren, Mehmet Eryılmaz. Effects of co-morbid disease and drug consumption on trauma patients 65 years of age and older: a university emergency department experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 313-317

Sorumlu Yazar: Can Aktaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe