p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Torakal ve abdominal aortanın acil patolojilerinde endovasküler tedavi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 192-200

Torakal ve abdominal aortanın acil patolojilerinde endovasküler tedavi

Erdal Aslım1, Tankut Hakkı Akay1, Süleyman Özkan1, Ali Harman2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü

AMAÇ: Torakal ve abdominal aortanın anevrizma rüptürü ve diseksiyon gibi acil patolojileri önemli derecede yaşamı tehdit ederler. Aortanın acil girişim gerektiren bu patolojilerinde endovasküler tedaviler konvansiyonel cerrahiye bir alternatif teşkil etmektedir. Çalışmada, endovasküler tedavilerin aortanın acil patolojilerindeki uygulanabilirliği araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Nisan 2004 ile Mart 2007 tarihleri arasında 16 hastaya (13 erkek, 3 kadın; ort. yaş 61,4±16,3; dağılım 38-86) acil olarak endovasküler yolla stent greft implantasyonu uygulandı. Lezyonların sekizi torakal, sekizi abdominal aortada idi. Sekiz hastaya Gore Excluder Endoprosthesis, sekiz hastaya MedtronicVascular Talent Endoluminal Graft System kullanıldı. BULGULAR: Tüm hastalara implantasyon başarı ile uygulandı, hiçbir hastada açık cerrahiye dönüşüme ihtiyaç duyulmadı. Hastane mortalitesi üç hasta olarak gerçekleşti, üç hastada (%18,75) endoleak ile karşılaşıldı. SONUÇ: Anevrizma ya da diseksiyon gibi acil girişim gerektiren aort patolojilerinde ameliyat öncesi ve sonrası morbidite ve mortalitenin düşük olması nedeniyle endovasküler stent implantasyonu efektif ve teknik olarak uygulanabilirliği yüksek olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Aortik anevrizma, abdominal/cerrahi, aortik acil patolojiler; endovasküler tedavi; stent; morbidite.

Endovascular therapy for thoracic and abdominal aortic emergencies

Erdal Aslım1, Tankut Hakkı Akay1, Süleyman Özkan1, Ali Harman2
1Baskent University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey
2Baskent University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Emergent situations of both the thoracic and abdominal aortae are serious life-threatening situations. Endovascular stent graft repair offers an alternative to conventional operation for management of aortic diseases. Our aim was to report our experience with endovascular stent graft repair of thoracic and abdominal aortic emergencies. METHODS: Between April 2004 and March 2007, endovascular stent graft repair was performed in 16 patients (13 males, 3 females; mean age 61.4±16.3; range 38 to 86 years). The emergent lesions were in the thoracic aorta in 8 patients and abdominal aorta in the remainder. The deployed stent graft systems were Talent-Medtronic (n=8) and Excluder-Gore (n=8). RESULTS: Successful deployment of the stent grafts in the appropriate position was achieved in all patients. Hospital mortality occurred in 3 patients. There was no conversion to open surgery. The total number of endoleaks was 3 (18.75%). CONCLUSION: Endovascular stent graft placement is a feasible and effective approach in the emergency treatment of patients with complicated emergent pathologies of both thoracic and abdominal aortae.

Keywords: Aortic aneurysm, abdominal/surgery, aortic emergencies; endovascular therapy; stents; morbidity.

Erdal Aslım, Tankut Hakkı Akay, Süleyman Özkan, Ali Harman. Endovascular therapy for thoracic and abdominal aortic emergencies. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 192-200

Sorumlu Yazar: Erdal Aslım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce