p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Künt toraks travmasında göğüs kafesinin travma yönüne göre parenkim koruyucu etkisi: Deneysel çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 287-292

Künt toraks travmasında göğüs kafesinin travma yönüne göre parenkim koruyucu etkisi: Deneysel çalışma

Ş Kerem Özel1, H Banu Özel2, Neriman Çolakoğlu2, Nevin İlhan3, Nurettin Arslan4, Enver Ozan2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
4Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı değişik yönlerden gelen künt travmaya karşı göğüs kafesinin parenkim koruyucu potansiyelini deneysel bir hayvan modelinde araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Dişi Wistar albino sıçanlar, herbirinde 6 adet olmak üzere kontrol, anterolateral, lateral ve posterolateral travma grupları olarak ayrıldı. Deney için özel imal edilen bir platformda kinetik enerjisi 1,96 jul olacak şekilde 500 gr’lık bir ağırlık 40 cm’lik bir yükseklikten sol hemitoraks bölgelerine düşürüldü. Travma öncesi ve travmadan 0, 1 ve 5 dakika sonra solunum sayısı ile kalp tepe atımı not edildi. Travmadan 24 saat sonra sol akciğer; yaş akciğer ağırlığı, histoloji ve doku malondialdehid tayini için eksize edildi.
BULGULAR
Tüm travma gruplarında, histolojik olarak kontrol grubuna göre ciddi akciğer kontüzyonu oluştuğu gözlendi. Malondialdehid hem lateral hem de posterolateral travma grubunda artarken kontrol grubuna göre yaş akciğer ağırlığının sadece posterolateral travma grubunda arttığı saptandı. Histolojik olarak pigmente hücre artışı ve mononükleer hücre infiltrasyonu posterolateral travma grubunda anlamlı bulundu. Fizyolojik parametrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.
SONUÇ
Göğüs kafesinin posterolateral bölgesinden alınan travmalarda akciğer parenkimi daha şiddetli etkilenebilmektedir. Farklı göğüs bölgelerinin aynı künt travma stresine farklı cevaplarının olabileceği ve bu cevapların göğüs kafesinin biyomekanik özelliklerine bağlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, parenkim hasarı; toraks.

Protective effect of the thoracic cage on parenchyma in response to trauma direction in blunt thoracic trauma: an experimental study

Ş Kerem Özel1, H Banu Özel2, Neriman Çolakoğlu2, Nevin İlhan3, Nurettin Arslan4, Enver Ozan2
1Department of Pediatric Surgery, Faculty Of Medicine, Fırat University, Elazığ, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Faculty Of Medicine, Fırat University, Elazığ, Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Fırat University, Elazığ, Turkey
4Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

BACKGROUND
We aimed to investigate the protective potential of the thoracic cage on the parenchyma in response to blunt trauma from different directions in an animal model.
METHODS
Female Wistar albino rats were divided into control, anterolateral, lateral and posterolateral trauma groups, with six rats in each group. A weight of 500 g was dropped from a height of 40 cm on the left hemithorax to produce an energy of 1.96 joules, using a specially designed platform. Respiratory rates and heart rates were noted before and at 0, 1, and 5 minutes after trauma. Twenty-four hours later, the left lungs were excised for wet lung weight measurement, histological examinations and tissue malondialdehyde determination.
RESULTS
Severe pulmonary contusion was observed in all trauma groups according to histological parameters. Malondialdehyde was increased in both the lateral and posterolateral groups. Wet lung weight was increased only in the posterolateral trauma group when compared to controls. Histologically, macrophages were increased and mononuclear cell infiltration was significant in the posterolateral trauma group. There were no significant changes in physiological parameters in the groups.
CONCLUSION
Lung parenchyma seems to be badly affected after trauma to the posterolateral thoracic wall. Different thoracic regions may respond differently to the same traumatic stress, and this may be related to the biomechanical properties of the thoracic cage.

Keywords: Blunt trauma, parenchymal injury; thorax.

Ş Kerem Özel, H Banu Özel, Neriman Çolakoğlu, Nevin İlhan, Nurettin Arslan, Enver Ozan. Protective effect of the thoracic cage on parenchyma in response to trauma direction in blunt thoracic trauma: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 287-292

Sorumlu Yazar: Ş Kerem Özel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce