p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - Temmuz 2019
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Korozif özefagus yanıklarında metilen mavisinin koruyucu ve anti-enflamatuvar etkisi: Deneysel çalışma
The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study
Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Fürüzan Köktürk, Ayşe Kefeli
PMID: 31297780  doi: 10.5505/tjtes.2018.58506  Sayfalar 317 - 323

2.
Deniz kaynaklı, iki farklı omega-3 yağ asidi kaynağının, krill yağı ve balık yağı, primer kolon anastomozlarının iyileşmesi üzerindeki etkilerinin kolektomi uygulanan Wistar albino sıçan modeli ile karşılaştırılması
Comparison of the effects of two different marine-derived omega-3 fatty acid sources, krill oil, and fish oil, on the healing of primary colonic anastomoses after colectomy applied Wistar albino rat model
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Taner Kıvılcım, Gürcan Vural, Abdulcabbar Kartal, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi
PMID: 31297772  doi: 10.14744/tjtes.2019.03051  Sayfalar 324 - 330

3.
Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda arteriyel oksijen basıncı ile mortalite arasındaki ilişki
Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support
Ayhan Kaydu, Günseli Orhun, Nahit Çakar
PMID: 31297778  doi: 10.5505/tjtes.2018.51430  Sayfalar 331 - 337

4.
Yanık yarası tedavisinde Ankaferd Blood Stoper ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of Ankaferd Blood Stopper and silver sulfadiazine use in burn wounds: An experimental study
Serden Ay, Yaşar Ünlü
PMID: 31297776  doi: 10.14744/tjtes.2019.38265  Sayfalar 338 - 342

5.
Sıçanlarda künt göğüs travma sonrası oluşan kalp hasarı üzerine resveratrolün tedavi edici etkisinin ve endokanın enflamasyonda bir biyobelirteç olarak potansiyel rolünün değerlendirilmesi
Assessing the therapeutic effect of resveratrol in heart failure following blunt chest trauma and the potential role of endocan as a biomarker of inflammation using rats
Aysun Çağlar Torun, Şerife Tütüncü
PMID: 31297782  doi: 10.5505/tjtes.2018.77246  Sayfalar 343 - 349

6.
Role of angiotensin-converting enzyme as prognostic marker in thoracic trauma: A prospective observational study
Suresh Kumar, Ajay Kumar Pal, Arvind Kumar Suman, Sanjeev Kumar, Ganesh Chandra Yadav, Mohd. Kaleem Ahmad
PMID: 31297773  doi: 10.5505/tjtes.2018.14894  Sayfalar 350 - 354

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Öngörülen zor havayolunda krikotiroit membran lokalizasyonunun belirlenmesinde ultrasonografinin rolü
Role of ultrasonography in determining the cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway
Demet Altun, Achmet Ali, Kemalettin Koltka, Mehmet Buget, Mehmet Çelik, Can Doruk, Ali Emre Çamcı
PMID: 31297781  doi: 10.14744/tjtes.2019.65250  Sayfalar 355 - 360

8.
Travmatik yaralanmalara bağlı mortaliteyle sonuçlanan durumlarda organ alımlarının haritalanması ve tahmini: Eşleşmiş kohort analizi
Mapping and prediction of organ procurement in cases resulting in mortality due to traumatic injuries: A matched cohort analysis
Özgür Albuz
PMID: 31297783  doi: 10.14744/tjtes.2019.77250  Sayfalar 361 - 368

9.
Künt karın travmalı hastalarda ultrasonografi ve fizik muayenenin bilgisayarlı tomografi ile karşılaştırılması
Comparison of ultrasound and physical examination with computerized tomography in patients with blunt abdominal trauma
Azad Hekimoğlu, Onur Ergun, Seda Özkan, Engin Deniz Arslan, Baki Hekimoğlu
PMID: 31297785  doi: 10.5505/tjtes.2018.88288  Sayfalar 369 - 377

10.
Minör kafa travmasında bilgisayarlı beyin tomografisi ne kadar gerekli?
How necessary is the computerized brain tomography in minor head trauma?
Serhat Yıldızhan, Mehmet Gazi Boyacı, Şerife Özdinç
PMID: 31297787  doi: 10.5505/tjtes.2018.94849  Sayfalar 378 - 382

11.
Akut subdural hematom nedeni ile pediyatrik yaş grubunda dekompresif kraniyektomi uygulanan hastaların geriye dönük analizi
Retrospective analysis of decompressive craniectomy performed in pediatric patients with subdural hematoma
M. Özgür Taşkapılıoğlu, Ali İmran Özmarasalı, Gökhan Ocakoğlu
PMID: 31297771  doi: 10.5505/tjtes.2018.02403  Sayfalar 383 - 388

12.
Alt ekstremite arteriyel yaralanmalarında ilk müdahalede geçici vasküler şant uygulamasının etkileri: Suriye iç savaşında tek merkez deneyimleri
Effect of temporary vascular shunting as a previous intervention on lower extremity arterial injury: Single center experiences in the Syrian Civil War
Ali Ihsan Hasde, Çağdaş Baran, Fatih Gümüş, Mahmut Kış, Evren Ozcinar, Mehmet Cakici, Levent Yazıcıoğlu, Bülent Kaya
PMID: 31297775  doi: 10.5505/tjtes.2018.29302  Sayfalar 389 - 395

13.
Sağ kolon divertikülitinde konservatif yaklaşımın etkinliği
Effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis
Sabahattin Destek, Vahit Onur Gül
PMID: 31297777  doi: 10.14744/tjtes.2019.47382  Sayfalar 396 - 402

14.
Psikolojik faktörlerin beşinci metakarpal boyun kırıklarının klinik sonuçları üzerine etkileri ve yaralanma etiyolojisi ile ilişkisi
Effects of psychological factors on the clinical outcomes of fifth metacarpal neck fractures and their relation to injury etiology
Levent Adıyeke, Suavi Aydogmus, Mustafa Sabuncuoğlu, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymus
PMID: 31297786  doi: 10.5505/tjtes.2018.93928  Sayfalar 403 - 409

15.
Yaşlı hastalarda proksimal femur basit pertrokanterik kırıkların tedavisinde hangi implant üstündür?
Examining implant superiority in the treatment of simple pertrochanteric fractures of the proximal femur in elderly patients
Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Raffi Armağan, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
PMID: 31297774  doi: 10.14744/tjtes.2019.21270  Sayfalar 410 - 416

OLGU SUNUMU
16.
Omurgaya saplanan çelik çubuk: Olgu sunumu ve literatür taraması
Steel rod impalement injuries involving the spine: A case report and literature review
Can Sarica, Seyho Cem Yucetas, Necati Ucler, Sadi Balli, Kasim Turgut, Leyla Topcu Sarica, Suleyman Kilinc
PMID: 31297784  doi: 10.5505/tjtes.2018.83727  Sayfalar 417 - 423

17.
Histerektomi sonrası geç dönem transvajinal ince bağırsak evisserasyonu: Olgu sunumu
Spontaneous transvaginal small bowel evisceration following hysterectomy: a case report
Fatih Yanar, Gizem Oner, Beyza Ozcinar, Ali Fuat Kaan Gok, Cemalettin Ertekin
PMID: 31297779  doi: 10.14744/tjtes.2019.57318  Sayfalar 424 - 426