p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 10 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (10)
Cilt: 28  Sayı: 10 - Ekim 2022
DIĞER
1.
Ön sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Testis torsiyonunda, tunica albuginea insizyonunun testis dokusuna etkisi
Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion
Ahmet Hikmet Şahin, Mehmet Nuri Cevizci, Gülay Turan, Hatice Şahin
PMID: 36169476  PMCID: PMC10277382  doi: 10.14744/tjtes.2022.58228  Sayfalar 1367 - 1372

3.
Deneysel kolon anastomozu modelinde adipoz kökenli mezenkimal kök hücrelerin ve/veya sildenafil sitratın etkileri
Effects of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and/or sildenafil citrate in experimental colon anastomosis model
Murat Demir, Eyüp Murat Yılmaz, Emrah İpek, Çiğdem Yenisey, Recai Tunca, Mehmet Hakan Çevikel, Ahmet Ender Demirkıran
PMID: 36169464  PMCID: PMC10277368  doi: 10.14744/tjtes.2021.57500  Sayfalar 1373 - 1381

4.
Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun (TENS) postoperatif ileuslu sıçanlar üzerindeki etkileri
Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on rats with post-operative ileus
Şener Balas, Kerim Bora Yilmaz, Serhat Tokgöz, Mehmet Saydam, Hamdullah Yanık, Evrim Önder, Melih Akıncı, İdil Güneş Tatar, Harun Karabacak, Atilla İşgören
PMID: 36169472  PMCID: PMC10277373  doi: 10.14744/tjtes.2021.87767  Sayfalar 1382 - 1388

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası acil relaparatomiler
Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
Berke Manoğlu, Selman Sökmen, Tayfun Bişgin, Yasemin Yıldırım, Ali Durubey Çevlik, Hale Aksu Erdost, Funda Obuz
PMID: 36169467  PMCID: PMC10277383  doi: 10.14744/tjtes.2022.62121  Sayfalar 1389 - 1396

6.
Perforasyona bağlı peritonitte intraperitoneal dren takılmasının rolünü belirlemeye yönelik prospektif, randomize olmayan bir çalışma
A prospective, non-randomized study to determine the role of intraperitoneal drain placement in perforation peritonitis
Sanjam Singh, Cherring Tandup, Harjeet Singh, Hemanth Kumar, Siddhant Khare, swapnesh sahu, Lileswar Kaman, Ajay Savlania, Anil L Naik, Anish Chowdhury
PMID: 36169463  PMCID: PMC10277363  doi: 10.14744/tjtes.2022.45705  Sayfalar 1397 - 1403

7.
Sınırlı kaynaklarla şiddetli çoklu travmada mortaliteyi tahmin etmek
Predicting mortality in severe polytrauma with limited resources
Daniel Rajko Mijaljica, Pavle Gregoric, Nenad Ivancevic, Vedrana Pavlovic, Bojan Jovanovic, Vladimir Djukic
PMID: 36169468  PMCID: PMC10277369  doi: 10.14744/tjtes.2021.70138  Sayfalar 1404 - 1411

8.
Masif transfüzyon protokolünün uygulanması: Güney Kore’den tek bir travma merkezi deneyimi
Implementation of a massive transfusion protocol: A single trauma center experience from South Korea
Min A Lee, HyeMin Park, Byungchul Yu, Kang Kook Choi, Youngeun Park, Gil Jae Lee
PMID: 36169455  PMCID: PMC10277374  doi: 10.14744/tjtes.2022.07824  Sayfalar 1412 - 1418

9.
Elli yaş üstü hastalarda akut apandisit: Klinik değişkenlerin ameliyat ve ameliyat sonrası sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi
Acute appendicitis over the age of 50: The evaluation of the impact of clinical variables on operative and post-operative outcomes
Oğuz Hançerlioğulları, Mehmet Zeki Buldanlı, Burak Uçaner, Mehmet Sabri Çiftçi, Sacit Altuğ Kesikli
PMID: 36169477  PMCID: PMC10277362  doi: 10.14744/tjtes.2022.86229  Sayfalar 1419 - 1427

10.
Künt dalak travma: Nonoperatif başarısızlık oranını etkileyen prediktör ve risk faktörlerin analizi
Blunt splenic trauma: Analysis of predictors and risk factors affecting the non-operative management failure rate
Abdullah Yıldız, Adnan Özpek, Ahmet Topçu, Metin Yücel, Fikret Ezberci
PMID: 36169475  PMCID: PMC10277379  doi: 10.14744/tjtes.2022.95476  Sayfalar 1428 - 1436

11.
Peptik ulkus perforasyonunda laparoskopik ve açık tekniğin karşılaştırılması, skor sistemleri ne kadar etkin? Tek merkez deneyimi ve literatür derlemesi
Open versus laparoscopic technique in peptic ulcus perforation, how effective are score systems?Single-center experience and literature review
Emrah Akin, Fatih Altintoprak, Yesim Akdeniz, Baris Mantoglu, Kayhan Ozdemir, Necattin Firat, Recayi Çapoğlu
PMID: 36169470  PMCID: PMC10277371  doi: 10.14744/tjtes.2022.78938  Sayfalar 1437 - 1441

12.
Glukoz/potasyum oranı ve şok indeksi’nin izole künt torakoabdominal travmalı hastalarda mortalite tahmin etmedeki rolü
Role of glucose/potassium ratio and shock index in predicting mortality in patients with isolated thoracoabdominal blunt trauma
Ersin Turan, Alpaslan Şahin
PMID: 36169479  PMCID: PMC10277384  doi: 10.14744/tjtes.2022.15245  Sayfalar 1442 - 1448

13.
Çocuk hastalarda laparoskopik apendektomide gastroözofageal reflünün değerlendirilmesi
Evaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures
Gökhan Berktuğ Bahadır, Caner İsbir, Aslınur Sagun, Hakan Taşkınlar, Handan Birbicer, Ali Naycı
PMID: 36169454  PMCID: PMC10277380  doi: 10.14744/tjtes.2021.06588  Sayfalar 1449 - 1454

14.
Acil servis konsültasyonlarının acil genel cerrahi ameliyatlarına etkisi
The effect of emergency room consultations on emergency general surgery operations
Salih Celepli, Baki Türkoğlu, Serap Ulusoy, Salih Tuncal, Nezih Akkapulu, Mehmet Eryılmaz
PMID: 36169466  PMCID: PMC10277358  doi: 10.14744/tjtes.2022.60264  Sayfalar 1455 - 1461

15.
Ateşli silah yaralanmalarının ikinci basamak bir sağlık kuruluşunda travma skorlama sistemleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of firearm injuries by trauma scoring systems in a secondary health care institution
Resul Nusretoğlu, Yunus Dönder, İsmail Biri, Yücel Gültekin
PMID: 36169465  PMCID: PMC10277365  doi: 10.14744/tjtes.2021.58456  Sayfalar 1462 - 1467

16.
COVID-19 pandemisi rektus kılıf hematomu tanısını ve takibini nasıl değiştirdi?
How has the COVID-19 pandemic changed the diagnosis of rectus sheath hematoma and its follow-up?
Tolga Kalaycı, Murat Kartal, Mustafa Yeni
PMID: 36169462  PMCID: PMC10277375  doi: 10.14744/tjtes.2022.43755  Sayfalar 1468 - 1474

17.
Klinik gözlem ve protokole dayalı weaning’in antioksidan stres faktörleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of clinical observation and protocol-based weaning on antioxidant stress factors
Cem Erdoğan, Deniz Kızılaslan, Burcu Tunay, Pelin Karaaslan, Gözde Ülfer, Türkan Yiğitbaşı, Yavuz Demiraran, Hüseyin Öz
PMID: 36169471  PMCID: PMC10277366  doi: 10.14744/tjtes.2021.80353  Sayfalar 1475 - 1481

18.
Travmatik beyin hasarında hastane içi mortaliteyi tahmin etmek için C-reaktif protein albümin oranı mı yoksa nötrofil-lenfosit oranı mı daha iyi bir göstergedir?
Is C-reactive protein-albumin ratio or neutrophil-lymphocyte ratio a better indicator to predict in-hospital mortality in traumatic brain injury?
Ersin Özeren
PMID: 36169474  PMCID: PMC10277381  doi: 10.14744/tjtes.2022.00794  Sayfalar 1482 - 1487

19.
Uzun mesafeli hastaneler arası nakil sırasında, anevrizmal subaraknoid kanamalı hastaların klinik parametrelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of clinical parameters of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage during long-distance interhospital transport
Hakan Çakın, Necati Ucler, Ömer Elcik
PMID: 36169460  PMCID: PMC10277377  doi: 10.14744/tjtes.2021.28035  Sayfalar 1488 - 1493

20.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ölümle sonuçlanan kara avcılığı ilişkili yaralanmalar
Fatal land hunting-related injuries in the Eastern Black Sea region-Turkey
Sait Özsoy, Huseyin Cetin Ketenci, Mehmet Askay
PMID: 36169469  PMCID: PMC10277367  doi: 10.14744/tjtes.2021.77662  Sayfalar 1494 - 1499

21.
AO/OTA kırık sınıflamasına ve yaralanma mekanizmalarına göre çocuk kırıklarının analizi
The initial analysis of pediatric fractures according to the AO/OTA fracture classification and mechanisms of injuries
Onur Bilge, Ahmet Fevzi Kekeç, Numan Atılgan, Haluk Yaka, Zerrin Defne Dundar, Doğaç Karagüven, Mahmut Nedim Doral
PMID: 36169459  PMCID: PMC10277376  doi: 10.14744/tjtes.2021.24469  Sayfalar 1500 - 1507

22.
Glenoid fossaya uzanan skapula cisim kırıklarının cerrahi tedavisi: Cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlar
Surgical treatment of scapula body fractures extending glenoid fossa: Surgical technique and early results
Güray Altun, Khaled Shatat, Mehmet Kapıcıoğlu, Ali Ersen, Kerem Bilsel
PMID: 36169478  PMCID: PMC10277370  doi: 10.14744/tjtes.2022.27715  Sayfalar 1508 - 1513

23.
AO Type 42A tibia şaft kırıklarında hangisi daha üstün? Talonlu intrameduller çivi ile kilitli konvansiyonel intramedüller çivinin karşılaştırılması
Which is superior in the treatment of AO Type 42A tibial shaft fracture? A comparison of talon intramedullary nailing and conventional locked intramedullary nailing
Sezgin Bahadır Tekin, Ahmet Mert, Bahri Bozgeyik
PMID: 36169461  PMCID: PMC10277372  doi: 10.14744/tjtes.2021.36779  Sayfalar 1514 - 1520

24.
Eklem içi kalkaneus kırıklarının cerrahi ya da konservatif tedavi sonrası plantar basınç dağılım durumunun kıyaslanması
The comparison of pedobarographic parameters after calcaneal fractures
Turan Bilge Kizkapan, Kadir Ilker Yıldız
PMID: 36169458  PMCID: PMC10277359  doi: 10.14744/tjtes.2021.21292  Sayfalar 1521 - 1526

OLGU SUNUMU
25.
Jejunumda yerleşmiş çok sayıda dev divertikülozis: Nadir görülen bir hastalığın nadir görülen bir klinik prezentasyonu
Multiple giant jejunal diverticulosis: A rare clinical presentation of a rarely encountered disease
Muzaffer Al
PMID: 36169480  PMCID: PMC10277361  doi: 10.14744/tjtes.2022.09079  Sayfalar 1527 - 1530

26.
Dieulafoy lezyonu: Bir hasta, iki farklı lokalizasyon
Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations
Ali Şenkaya, Ferit Çelik, Ahmet Omer Ozutemiz
PMID: 36169473  PMCID: PMC10277364  doi: 10.14744/tjtes.2021.95602  Sayfalar 1531 - 1533

27.
Spontan pnömoperitoneuma bağlı abdominal kompartman sendromunun yatak başı dekompresyonu: Nadir bir olgu
Bedside decompression of abdominal compartment syndrome caused by spontaneous pneumoperitoneum: A case report
Sezgin Topuz
PMID: 36169456  PMCID: PMC10277378  doi: 10.14744/tjtes.2021.07932  Sayfalar 1534 - 1537

EDITÖRE MEKTUP
28.
Travma hastalarında tutarsız nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit bulguları
Inconsistent findings of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte in trauma patients
Yifu Si, Fang Chen
PMID: 36169457  PMCID: PMC10277360  doi: 10.14744/tjtes.2021.16040  Sayfalar 1538 - 1539
Makale Özeti |Tam Metin PDF