p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - Mart 2022
DIĞER
1.
Ön sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Annona muricata’nın (graviola) deneysel spinal kord hasarı modelinde biyokimyasal ve histopatolojik analizi
Efficacy of Annona muricata (graviola) in experimental spinal cord injury: biochemical and histopathological analysis
Emrah Keskin, Özlem Elmas, Havva Hande Keser Şahin, Berrak Güven
PMID: 35485570  PMCID: PMC10493528  doi: 10.14744/tjtes.2021.70728  Sayfalar 233 - 241

3.
Sıçan siyatik sinirinin deneysel kompresyon hasarı sonrası galantaminin periferik sinir dejenerasyonu üzerindeki etkisi
Influence of galantamine on peripheral nerve degeneration after experimental compression injury of the rat sciatic nerve
Fatih Alagöz, Mert Şahinoğlu, Deniz Billur, Sevim Aydın, Rıfat Akdağ, Durmuş Oğuz Karakoyun, Ergün Daglıoğlu
PMID: 35485563  PMCID: PMC10493531  doi: 10.14744/tjtes.2020.56573  Sayfalar 242 - 248

4.
Çocukta akut karın nedeni olarak nadir görülen çekum patolojileri
Rare cecum pathologies as a cause of acute abdomen in children
Ali İhsan Anadolulu, Gonca Gerçel, Osman Hakan Kocaman
PMID: 35485572  PMCID: PMC10493532  doi: 10.14744/tjtes.2020.79357  Sayfalar 249 - 253

5.
Hayvan saldırısına bağlı travmatik ölümlerin değerlendirilmesi: 10 yıllık otopsi çalışması
An evaluation of traumatic deaths associated with animal attacks: A 10-year autopsy study
Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer, Nazım Ercüment Beyhun, Yalçın Büyük
PMID: 35485566  PMCID: PMC10493533  doi: 10.14744/tjtes.2020.59233  Sayfalar 254 - 261

6.
Diyabetik ayak ülser acillerinde otolog epidermal greftlerin kullanımı: Klinik çalışma
The use of autologous epidermal grafts for diabetic foot ulcer emergencies: A clinical study
Mehmet Saydam, Kerim Bora Yılmaz, Mustafa Taner Bostancı, Müjdat Turan, Melih Akıncı, İbrahim Yılmaz, Muharrem Öztas, Hikmet Erhan Güven
PMID: 35485568  PMCID: PMC10493530  doi: 10.14744/tjtes.2020.68202  Sayfalar 262 - 267

7.
BISAP ve Modifiye Glaskow Skoru’na göre akut pankreatitde hastalık ciddiyetini ve komplikasyonlarını öngörmede hematolojik parametrelerin rolü
Diagnostic utility of hematological indices in predicting adverse outcomes and severity of acute pancreatitis based on BISAP and modified Glasgow score
Gökhan Akdur, Okan Bardakçı, Murat Das, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit
PMID: 35485556  PMCID: PMC10493544  doi: 10.14744/tjtes.2020.26348  Sayfalar 268 - 275

8.
Seçici serotonin geri alım inhibitörü kullanan ve kullanmayan hastalarda ameliyat öncesi trombosit fonksiyonlarının tromboelastogram ile karşılaştırılması
Comparison of pre-operative platelet functions by thromboelastogram in patients selective serotonin reuptake inhibitors user and non-user
Resul Yılmaz, Merve Yusifov, Gülçin Hacıbeyoğlu, Şule Arıcan, Ahmet Topal
PMID: 35485575  PMCID: PMC10493526  doi: 10.14744/tjtes.2020.96892  Sayfalar 276 - 280

9.
Sigmoid volvulusta volvulus formasyonunu tetikleyen faktörler
Factors precipitating volvulus formation in sigmoid volvulus
Esra Dişçi, Sabri Selçuk Atamanalp
PMID: 35485550  PMCID: PMC10493538  doi: 10.14744/tjtes.2020.03762  Sayfalar 281 - 284

10.
Koronavirüs hastalığının akut apandisit olguları üzerindeki etkisi
Impact of coronavirus disease on acute appendicitis cases
Ümit Alakuş, Barış Türker, Talha Sarıgöz, Ulvi Mehmet Meral
PMID: 35485557  PMCID: PMC10493522  doi: 10.14744/tjtes.2020.38632  Sayfalar 285 - 289

11.
Perfore apandisit belirlemede serum sodyum düzeyinin öngörü değeri
Predictive value of serum sodium level in determining perforated appendicitis
Veysel Barış Turhan, Abdulkadir Ünsal, Bülent Öztürk, Doğan Öztürk, Hakan Buluş
PMID: 35485569  PMCID: PMC10493525  doi: 10.14744/tjtes.2021.69670  Sayfalar 290 - 295

12.
Şok indeksinin yoğun bakıma yatan acil cerrahi hastalarında hayatta kalımı öngörebilme becerisi: Geriye dönük bir kohort çalışması
Predictive ability of shock index in survival of ICU admitted emergency surgery patients: A retrospective cohort study
Volkan İnal, Serdar Efe, Zeliha Ademoğlu
PMID: 35485558  PMCID: PMC10493543  doi: 10.14744/tjtes.2020.39898  Sayfalar 296 - 301

13.
Doğum sırasındaki izole rekto-vajinal septum yaralanmaları: Tek merkez deneyimi
Isolated recto-vaginal septum injury during parturition: Single-center experience
Fatih Altıntoprak, Kayhan Özdemir, Hilal Uslu Yuvacı, Muhammet Burak Kamburoğlu, Barış Mantoğlu, Emre Gönüllü, Necattin Fırat, Emrah Akın
PMID: 35485555  PMCID: PMC10493540  doi: 10.14744/tjtes.2020.26338  Sayfalar 302 - 307

14.
Kalça artroplastisi ve kalça kırığı sonrası hemiartroplasti yapılan hastalardaki Harris, Modifiye Harris ve Oxford Kalça skorlarının korelasyonu
Correlation between Harris, modified Harris hip, and Oxford hip scores of patients who underwent hip arthroplasty and hemiarthroplasty following hip fracture
Turan Bilge Kızkapan, Abdulhamit Mısır, Gökay Eken, Sinan Oğuzkaya, Mustafa Özçamdallı, Erdal Uzun
PMID: 35485571  PMCID: PMC10493521  doi: 10.14744/tjtes.2020.74560  Sayfalar 308 - 314

15.
5 faktörlü modifiye kırılganlık indeksi, geriatrik ayak bileği kırıklarında prognostik bir gösterge midir?
Is the 5-factor modified Frailty Index a prognostic marker in geriatric ankle fractures?
Sefa Aktı, Hakan Zeybek
PMID: 35485552  PMCID: PMC10493523  doi: 10.14744/tjtes.2021.08972  Sayfalar 315 - 319

16.
Hipermobil hastalarda kombine ön çapraz bağ rekonstruksiyonu ve anterolateral ligament internal breys uygulaması klinik sonuçları etkiler mi?
Does anterolateral ligament internal bracing improve the outcomes of anterior cruciate ligament reconstruction in patients with generalized joint hypermobility?
Mehmet Berkin Toker, Tunay Erden, Ali Toprak, Ömer Faruk Taşer
PMID: 35485559  PMCID: PMC10493536  doi: 10.14744/tjtes.2022.39998  Sayfalar 320 - 327

17.
Toraks travmalarına bağlı geç komplikasyonlar
Late complications due to thoracic traumas
Duygu Mergan İliklerden, Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Ümit Haluk İliklerden
PMID: 35485551  PMCID: PMC10493520  doi: 10.14744/tjtes.2020.07242  Sayfalar 328 - 335

18.
Geleneksel bir tekniğin gelişimi: Medial malleol kırıklarının tedavisinde 4 mm’lik kanüllü vida ve Kirschner teli tekniği ile 4 mm’lik kanüllü vida, Kirschner teli tekniği ve kayma önleyici mini plak tespitinin karşılaştırılması
Evolution of a traditional technique: Comparison of a 4-mm lag screw and Kirschner wire technique versus a 4-mm lag screw and Kirschner technique with anti-gliding miniplate fixation for the treatment of medial malleolar fractures
Murat Aydın, Selim Çınaroğlu
PMID: 35485561  PMCID: PMC10493535  doi: 10.14744/tjtes.2022.49734  Sayfalar 336 - 343

19.
Böbrek iskemi reperfüzyon hasarlı sıçanlarda okserutinin apoptoz ve böbrek fonksiyonu üzerindeki etkinliği
The efficiency of oxerutin on apoptosis and kidney function in rats with renal ischemia reperfusion injury
Ahmet Güzel, Alper Özorak, Taylan Oksay, Sefa Alperen Öztürk, Kemal Kürşat Bozkurt, Sedat Yunusoğlu, Efkan Uz, Abdulhadi Cihangir Uğuz, Pınar Aslan Koşar
PMID: 35485553  PMCID: PMC10493537  doi: 10.14744/tjtes.2021.15740  Sayfalar 344 - 351

20.
Appendiks neoplazmları: Tek merkez ve on yıllık deneyim sonuçları
Neoplasms of the appendix: Single institution and ten-year experiences results
Emine Yıldırım, Murat Kegin, Muhammed Özdemir, Sibel Bektaş, Zekeriya Pelen, Muzaffer Er
PMID: 35485573  PMCID: PMC10493524  doi: 10.14744/tjtes.2021.86032  Sayfalar 352 - 360

21.
2020 Ege Denizi - İzmir depremi sonrası acil servis yönetimi
Emergency department management after the 2020 Aegean Sea - Izmir earthquake
İlhan Uz, Murat Çetin, Meltem Songur Kodik, Erkan Güvenç, Funda Karbek Akarca, Murat Ersel
PMID: 35485574  PMCID: PMC10493534  doi: 10.14744/tjtes.2021.89679  Sayfalar 361 - 368

22.
Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yanık merkezinde donmaya bağlı yanıklarda 10 yıllık deneyimimiz
Review of our 10 years experience in cold burns at the burn center in the Southeast Anatolia region of Turkey
Ebral Yiğit, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 35485554  PMCID: PMC10493541  doi: 10.14744/tjtes.2021.21901  Sayfalar 369 - 374

23.
Çocuklardaki akut perfore ve nonperfore apandisitin erken tahmininde immatür granülositin rolü
The role of immature granulocyte in the early prediction of acute perforated and nonperforated appendicitis in children
Murat Doğan, Bercem Gürleyen
PMID: 35485560  PMCID: PMC10493527  doi: 10.14744/tjtes.2021.41347  Sayfalar 375 - 381

24.
Açık kalp cerrahisi olan geriatrik hastalarda torasik epidural analjezinin kısa dönem sonuç ve mortalite üzerine etkisi
The effect of thoracic epidural analgesia on short-term outcome and mortality in geriatric patients undergoing open heart surgery
Ali Akdoğan, Engin Ertürk, Ahmet Coşkun Özdemir, Dilek Kutanis, Kibar Yaşar Güven
PMID: 35485565  doi: 10.14744/tjtes.2022.57995  Sayfalar 382 - 389

25.
Komplike veya non-komplike apandisit? İşte bütün mesele bu
Complicated or non-complicated appendicitis? That is the question
Tolga Dinç, Ali Sapmaz, Yasin Erkuş, Zeynep Yavuz
PMID: 35485562  PMCID: PMC10493539  doi: 10.14744/tjtes.2021.56244  Sayfalar 390 - 394

OLGU SUNUMU
26.
Obstrüksiyon nedeni ile COVID-19 tedavisi alamayan özofagus kanserli hastada acil cerrahi gastrostomi açılması ve rehberler gözetilerek alınan ameliyathane önlemleri: Olgu sunumu
Emergency surgical gastrostomy in an esophageal cancer patient unable to receive COVID-19 treatment due to obstruction, and operating room measures as per pandemic guidelines: Case report
Ömer Yalkın, Nidal Iflazoğlu, Serra Topal, Mustafa Yener Uzunoğlu
PMID: 35485564  PMCID: PMC10493545  doi: 10.14744/tjtes.2020.57746  Sayfalar 395 - 398

27.
Travmatik hemotoraks ile insidental schwannomun saptanması
Detection of incidental schwannoma by traumatic hemothorax
Ayşe Ertekin, Kubilay Öcalan
PMID: 35485567  PMCID: PMC10493546  doi: 10.14744/tjtes.2020.62290  Sayfalar 399 - 401