p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 122-127 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.36932

Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır?

Rıza Gürhan Işıl1, Pınar Yazıcı1, Uygar Demir1, Cemal Kaya1, Özgür Bostancı1, Ufuk Oğuz İdiz1, Canan Tülay Işıl2, Mahmut Kaan Demircioğlu1, Mehmet Mihmanlı1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: İlerleyen yaşla birlikte inguinal herni insidansı artmaktadır. Bu hasta grubunda komorbiditelerin de artması inguinal herniye yaklaşımda cerrahiyi arka plana atmakta ve acil girişim oranlarını artırmaktadır. Bu çalışmada, inguinal herni nedeniyle ameliyat edilen yüksek riskli geriatrik hastalarda elektif ve acil yaklaşım sonuçlarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2010 ve Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde inguinal bölge fıtıkları nedeni ile ameliyat edilen geriatrik (≥65 yaş) hastalar arasından yüksek riskli (ASA III ve üzeri) 384 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Bu hastalar elektif (n=312) ve acil (n=72) operasyon olarak iki grupta incelendi. Tüm hastaların demografik özellikleri, ASA skoru, operasyon prosedürleri (insizyon şekli, ek prosedürler, anestezi tipi), yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, morbidite ve mortalite parametreleri kaydedildi.
BULGULAR: Demografik özellikler Grup 2’de anlamlı yüksek ASA IV oranı hariç benzerdi. Bağırsak rezeksiyonu riski %1 ve karşı %21 olarak Grup 2’de anlamlı yüksek izlendi. Hastanede (1.3 güne 7.9 gün, sırasıyla, p<0.01) ve yoğun bakımda kalış süreleri de Grup 2’de anlamlı uzun bulundu. Ameliyat sonrası morbidite (%1’e karşı %24, p<0.01) ve mortalite (%0.3’e karşı %11, p<0.01) Grup 2’de anlamlı yüksek saptandı. Ameliyat sonrası komplikasyon üzerine etki gösteren bağımsız parametreler arasında böbrek yetersizliği, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri bulunurken; mortalite üzerine etkiyen bağımsız faktörler arasında ASA skoru, böbrek yetersizliği, insizyon şekli (laparotomi) ve anestezi türü (genel anestezi) saptandı.
TARTIŞMA: Elektif inguinal herni ile karşılaştırıldığında, ASA skoru yüksek yaşlı hastalarda acil olarak uygulanan inguinal herni operasyonları daha yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Daha sık bağırsak rezeksiyon ihtiyacı ve anlamlı uzun hastanede kalış sürelerini de dikkate alarak inguinal herni tanısı alan yüksek riskli yaşlı hastalarda da elektif operasyon uygulanmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acil operasyon, geriatrik, inkarserasyon, inguinal herni; yüksek riskli.

Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent?

Rıza Gürhan Işıl1, Pınar Yazıcı1, Uygar Demir1, Cemal Kaya1, Özgür Bostancı1, Ufuk Oğuz İdiz1, Canan Tülay Işıl2, Mahmut Kaan Demircioğlu1, Mehmet Mihmanlı1
1Department of General Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Elderly patients are more prone to have inguinal hernia due to weakened abdominal musculature. However, surgical repair of inguinal hernia (SRIH) may not be performed or may be delayed due to greater risk in presence of comorbidities. Present study is investigation of outcome of elective and emergency SRIH in geriatric patients.
METHODS: Records of total of 384 high-risk (American Society of Anesthesiology classification III-IV) patients aged >65 years who underwent SRIH between January 2010 and December 2014 were reviewed. Patients were divided into 2 groups according to procedure type: elective (Group EL) or emergency (Group EM). Demographic features and surgical and postoperative period data of 2 groups were recorded and compared.
RESULTS: Demographic data were similar, but number of ASA IV patients was greater in Group EM. Frequency of intestinal resection was significantly greater in emergency surgery group (1% vs 21%; p<0.01). Length of hospital stay (1.3 days vs 7.9 days; p<0.01) and intensive care unit stay (0.17 days vs 4.04 days; p<0.01) were also greater in Group EM. Morbidity (1% vs 24%; p<0.01) and mortality (0.3% vs 11%; p<0.01) were also significantly higher in Group EM compared to elective SRIH group.
CONCLUSION: Emergency inguinal hernia surgery is associated with significantly higher morbidity and mortality compared with elective SRIH in high-risk geriatric patients. Elective hernia repair in these patients should be considered to reduce risk of need for intestinal resection as well as length of hospital stay.

Keywords: Emergency surgery, geriatric, high risk, incarceration; inguinal hernia.

Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mahmut Kaan Demircioğlu, Mehmet Mihmanlı. Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 122-127

Sorumlu Yazar: Rıza Gürhan Işıl, Türkiye
Makale Dili: İngilizce