p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 9 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (9)
Cilt: 28  Sayı: 9 - Eylül 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Capparis ovata tohumu yağının travmatik cilt yaralarının iyileşmesi üzerine etkisi
The effects of Capparis ovata seed oil on the healing of traumatic skin wounds
Salih Celepli, Bayram Çolak, Ümran Aydemir Sezer, Pınar Celepli, Irem Bigat, Mehmet Esat Duymuş, Muslu Kazım Körez, Sema Hücümenoğlu, Kemal Kismet, mustafa şahin
PMID: 36043919  PMCID: PMC10315948  doi: 10.14744/tjtes.2021.31526  Sayfalar 1205 - 1213

3.
Sıçanlarda ameliyat sonrası intraperitoneal, oral ve rektal fenitoin uygulamasının kolorektal anastomoz üzerine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of post-operative intraperitoneal, oral, and rectal phenytoin administration on colorectal anastomosis in rats
Ali Duran, Ferhat Çay, Nelin Hacıoğlu, Esra Tokay, Feray Köçkar, Eren Altun, Murat Başbuğ, Azad Gazi Şahin, Hasan Yaşar, Uğur Mengeneci, Hüseyin Pülat
PMID: 36043935  PMCID: PMC10315947  doi: 10.14744/tjtes.2022.03704  Sayfalar 1214 - 1222

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Genel cerrahlar akut taşlı kolesistiti COVID-19 döneminde nasıl tedavi ettiler? Online anket sonuçları
How did the general surgeons intend to treat acute calculous cholecystitis during COVID-19 era?Results of online survey
Ali Cihat Yıldırım, Sezgin Zeren, Mehmet Fatih Ekici, Mustafa Cem Algın, Özlem Arık
PMID: 36043921  PMCID: PMC10315950  doi: 10.14744/tjtes.2022.33472  Sayfalar 1223 - 1228

5.
Yoğun bakımda takip edilen COVID-19 hastalarında mortiliteyi etkileyen faktörler
Factors affecting mortality in COVID-19 patients in intensive care
Döndü Genç Moralar, Aygen Ülkü Turkmen, Hüseyin Gökçenoğlu, Natavan Alcı
PMID: 36043922  PMCID: PMC10315946  doi: 10.14744/tjtes.2021.37468  Sayfalar 1229 - 1237

6.
Benign intestinal obstrüksiyonlarda nötrofil-lenfosit oranının hastalığın progresyonunu ve acil cerrahi endikasyonu belirlemedeki rolü
The role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting disease progression and emergency surgery indication in benign intestinal obstructions
Halil İbrahim Taşcı
PMID: 36043932  PMCID: PMC10315961  doi: 10.14744/tjtes.2022.46944  Sayfalar 1238 - 1247

7.
Akut obstrüktif sol kolon tümörü nedeniyle Hartman prosedürü uygulanan hastalarda yeni bir prognostik belirteç
A new prognostic marker in patients undergoing Hartmann’s procedure for acute tumoral obstruction of the left colon
Ali Kemal Kayapinar, Bulent Calik, Hilal Sahin, Korhan Tuncer, Koray Bas, Omer Engin, Gokhan Akbulut
PMID: 36043931  PMCID: PMC10315949  doi: 10.14744/tjtes.2021.67792  Sayfalar 1248 - 1257

8.
İş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin travma skorları ile analizi
Analysis of injuries and deaths by trauma scores due to occupational accidents
Erdem Hösükler, Tolga Turan, Zehra Zerrin Erkol
PMID: 36043915  PMCID: PMC10315944  doi: 10.14744/tjtes.2022.22796  Sayfalar 1258 - 1269

9.
Zor entübasyonla ilişkili endokrin, kas-iskelet hastalıkları ve intraoral kavitede kitle gibi risk faktörlerinin değerlendirilmesi: Kohort içinde olgu kontrol çalışması
The assessment of risk factors associated with difficult intubation as endocrine, musculoskeletal diseases and intraoral cavity mass: A nested case control study
Aslinur Sagün, Levent Ozdemir, Sema Bulut Melikogullari
PMID: 36043934  PMCID: PMC10315953  doi: 10.14744/tjtes.2022.49551  Sayfalar 1270 - 1276

10.
Zor havayolu tahmini ve korelasyonunda STOP-BANG anketinin ve diğer zor havayolu belirleyicilerinin kullanılması
The use of STOP-BANG questionnaire and other difficult airway determinants in difficult airway prediction and correlation
Ayşegül Bilge, Atilla Erol, Şule Arıcan, Sema Tuncer Uzun
PMID: 36043918  PMCID: PMC10315957  doi: 10.14744/tjtes.2021.25068  Sayfalar 1277 - 1284

11.
Üçüncü basamak bir hastanede Fournier gangrenindeki deneyimlerimiz ve bunun kan sayımı parametreleri ile ilişkisinin analizi
Our experience on Fournier’s gangrene in a tertiary-stage care center and analysis of its relationship with blood count parameters
Bahadır Topuz, Selçuk Sarıkaya, Adem Emrah Coguplugil, Sercan Yılmaz, Turgay Ebiloğlu, Engin Kaya, Murat Zor, Mesut Gürdal
PMID: 36043926  PMCID: PMC10315955  doi: 10.14744/tjtes.2021.50245  Sayfalar 1285 - 1291

12.
Çocuk yoğun bakım ünitesindeki yüksek enerjili travma olgularında BIG skoru güçlü bir mortalite ve morbidite belirtecidir
BIG score is a strong predictor of mortality and morbidity for high-energy traumas in pediatric intensive care unit
Hasan Serdar Kıhtır, Ebru Atike Ongun
PMID: 36043936  PMCID: PMC10315943  doi: 10.14744/tjtes.2022.42347  Sayfa 1297

13.
Acil akut aort diseksiyonu cerrahisi sonrası mortalite tahmininde sıralı organ yetmezliği değerlendirme skoru (SOFA) ve kardiyak cerrahi skor (CASUS) sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of sequential organ failure assessment score and cardiac surgery score systems for mortality prediction after emergency acute aortic dissection surgery
Mustafa Emre Gürcü, Seyhmus Külahcioglu, Pinar Karaca Baysal, Özge Altas, Serkan Çelik, Özgür Arslan, Atakan Erkılınç, Hacer Ceren Tokgoz, Ali Karagoz, Kaan Kirali
PMID: 36043914  PMCID: PMC10315962  doi: 10.14744/tjtes.2021.27845  Sayfalar 1298 - 1304

14.
Akut kolesistit şiddeti (Tokyo 2018 kılavuzu) erken veya geç kolesistektomi kararını etkilemeli mi?
Should the severity of acute cholecystitis (Tokyo 2018 guideline) affect the decision of early or delayed cholecystectomy?
Yunus Dönder, Saliha Karagöz Eren
PMID: 36043925  PMCID: PMC10315959  doi: 10.14744/tjtes.2021.50241  Sayfalar 1305 - 1311

15.
Hastalarda basit ev yapımı fantomların ultrason eşliğinde venöz erişimin güvenirliliğini ve girişimsel performansını arttırması
Homemade phantoms improve ultrasound-guided vein cannulation confidence and procedural performance on patients
Mustafa Sabak, Ameer Al-Hadidi, Luay Demashkieh, Suat Zengin, Wael Hakmeh
PMID: 36043933  PMCID: PMC10315958  doi: 10.14744/tjtes.2022.74712  Sayfalar 1312 - 1316

16.
Tekrarlayan kronik invajinasyonlarda tedavi yaklaşımlarımız
Our treatment approaches in recurrent chronic intussusceptions
Mesut Demir, Melih Akin, Aydın Ünal, Meltem Kaba, Nihat Sever, Ali ihsan Dokucu
PMID: 36043927  PMCID: PMC10315964  doi: 10.14744/tjtes.2022.56954  Sayfalar 1317 - 1322

17.
Açık redüksiyon ve internal fiksasyonla tedavi edilen pelvis-asetabulum kırıklarında traneksamik asit kan transfüzyonu ve kanama miktarlarını nasıl etkiler?
How does tranexamic acid affect blood transfusion and bleeding amount in pelvis-acetabulum fractures treated with open reduction and internal fixation?
Sezgin Bahadır Tekin, Ibrahim Halil Demir, Bahri Bozgeyik, Ahmet Mert
PMID: 36043923  PMCID: PMC10315960  doi: 10.14744/tjtes.2021.45843  Sayfalar 1323 - 1327

18.
İntertrokanterik femur kırıklarında anterior ve medial redüksiyonu sağlayan minimal invaziv basit bir teknik: Bir olgu kontrol çalışması
A simple minimally invasive technique providing anterior and medial reduction in intertrochanteric femur fractures: A case–control study
Serdar Kamil Çepni, Ali Şişman, Suat Batar
PMID: 36043924  PMCID: PMC10315945  doi: 10.14744/tjtes.2022.46706  Sayfalar 1328 - 1334

19.
Hangisi daha tehlikeli, deprem mi yoksa panik mi? 24 Ocak 2020 Elazığ/Türkiye depremiyle ilişkili kas iskelet yaralanmalarının değerlendirilmesi
Which is more dangerous, earthquake, or the panic?Evaluation of the 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake related musculoskeletal injuries
Emre Ergen, Oğuz Kaya, Özgür Yılmaz, Hüseyin Utku Özdeş, Ömer Cihan Batur, Serdar Karaman, İsmail Güzel, Okan Aslantürk, Mustafa Karakaplan
PMID: 36043928  PMCID: PMC10315942  doi: 10.14744/tjtes.2021.57606  Sayfalar 1335 - 1339

20.
Non-operatif tedavi edilen Tip II suprakondiler humerus kırıklarında redüksiyon kaybı ile ilişkili risk faktörleri
Risk factors related reduction loss in nonoperatively treated Type II supracondylar humerus fractures
Timur Yıldırım, Muhammed Bilal Kürk, Evren Akpınar, Ahmet Sevencan
PMID: 36043929  PMCID: PMC10315956  doi: 10.14744/tjtes.2021.61350  Sayfalar 1340 - 1346

OLGU SERISI
21.
Üst ekstremite inatçı kırık kaynamaması tedavisinde serbest periostal medial femoral kondil flebinin kullanılması
The free medial femoral condyle periosteal flaps for the treatment of recalcitrant upper limb long bones nonunion
Ali Özdemir, Egemen Odabaşı, Mehmet Ali Acar
PMID: 36043917  PMCID: PMC10315963  doi: 10.14744/tjtes.2021.25032  Sayfalar 1347 - 1352

KLINIK ÇALIŞMA
22.
Ağır biliyer pankreatit olgularında lenfopeni varlığının geç dönem komplikasyon gelişimi ile ilişkisi
The relationship between lymphopenia and development of late complications in severe acute pancreatitis
Feyza Aşıkuzunoğlu, Adnan Özpek
PMID: 36043916  PMCID: PMC10315954  doi: 10.14744/tjtes.2021.23904  Sayfalar 1353 - 1358

OLGU SUNUMU
23.
Fizyel bar oluşumuna bağlı ayak bileği varus deformitesinin tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of ankle varus deformity due to physeal bar formation: A case report
Mahmut Tunçez, Cemal Kazımoğlu
PMID: 36043930  PMCID: PMC10315952  doi: 10.14744/tjtes.2020.67179  Sayfalar 1359 - 1362

24.
Distal pankreas ile birlikte torsiyone olan gezici dalak
Wandering spleen, which is torsioned with the distal pancreas
Mustafa Sentürk, Yavuz Selim Kasikci
PMID: 36043920  PMCID: PMC10315951  doi: 10.14744/tjtes.2021.34288  Sayfalar 1363 - 1365