p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - Mart 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Deneysel testiküler torsiyon modelinde iskemi/yeniden perfüzyon yaralanması için hiperbarik oksijen ve ozon tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of hyperbaric oxygen and ozone treatment for ischemia/re-perfusion injury in an experimental testicular torsion model
Gökçe Karlı, Basak Erginel, Fatih Yanar, Esra Aycan Üstyol, Yasemin Ozluk, Meltem Savran Karadeniz, Burak Ilhan, Feryal Gün Soysal, Erbug Keskin
PMID: 36880629  PMCID: PMC10225826  doi: 10.14744/tjtes.2023.98861  Sayfalar 259 - 265

3.
Amifostinin sıçanlarda künt göğüs travmasına bağlı kardiyak yaralanmaya karşı etkileri
Effects of amifostine against blunt chest trauma-induced cardiac injury in rats
Ahmet Acıpayam, Nadire Eser, Aslı Yaylalı, İsmail Can Karacaoğlu, Atila Yoldas, Fatma İnanc Tolun, Ekrem Aksu
PMID: 36880625  PMCID: PMC10225843  doi: 10.14744/tjtes.2023.84308  Sayfalar 266 - 276

4.
Sıçanlarda oluşturulan siyatik sinir defekt modelinde subepinöral hyalüronik asid enjeksiyonunun sinir iyileşmesine etkisi
Effects of subepineural hyaluronic acid injection on nerve recovery in a rat sciatic nerve defect model
Altug Altinkaya, Gulsum Cebi, Gamze Tanrıverdi, Faruk Alkan, Oğuz Çetinkale
PMID: 36880612  PMCID: PMC10225839  doi: 10.14744/tjtes.2022.45908  Sayfalar 277 - 283

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Evde düşmeye bağlı yaralanmalar: Orta Doğu’daki birinci düzey bir travma merkezinden tanımlayıcı analiz
Fall-related injuries at home: Descriptive analysis from a Middle Eastern level 1 trauma center
Ayman El-menyar, Ahammed Abdulla Mekkodathil, Eman Elmenyar, Bassem Gomaa, Husham Abdelrahman, Rafael Consunji, Aisha Abeid, Ruben Peralta, Başar Cander, Hassan Al-Thani
PMID: 36880616  PMCID: PMC10225825  doi: 10.14744/tjtes.2022.86211  Sayfalar 284 - 291

6.
Travmatik beyin hasarı olan hastalarda hastane öncesi Ulusal Erken Uyarı Skoru ile hastane içi mortalite arasındaki ilişki
Association between pre-hospital National Early Warning Score and in-hospital mortality in patients with traumatic brain injury
Jiho Lee, DongHun Lee, Byungkook Lee, Eul No
PMID: 36880621  PMCID: PMC10225836  doi: 10.14744/tjtes.2022.96809  Sayfalar 292 - 296

7.
Künt splenik yaralanma sonrası komplikasyonlar ve iyileşme paternleri: Önerilen süre ve takip yöntemleri
Complications and recovery patterns after blunt splenic injury: Recommended duration and follow-up methods
Sang Bong Lee, Jae Hun Kim, Sung Jin Park, Chan Ik Park, Chang Won Kim
PMID: 36880613  PMCID: PMC10225837  doi: 10.14744/tjtes.2021.62221  Sayfalar 297 - 303

8.
Rektal yabancı cisimlerin cerrahi tedavisi: Tek merkez deneyimi
Surgical management of rectal foreign bodies: A single-center experience
Tayfun Bisgin, Seçkin Sogucak, Berke Manoğlu, Zekai Serhan Derici, Koray Atila, Selman Sokmen
PMID: 36880626  PMCID: PMC10225831  doi: 10.14744/tjtes.2022.62543  Sayfalar 304 - 309

9.
COVID-19 pandemisi sırasında gerçekleşen 2020 Ege Denizi depremi sonrası üniversitemize başvuran depremzedelerde klinik deneyimlerimiz
Our clinical experiences in the earthquake victims who came to our university after the 2020 Aegean Sea earthquake during the COVID-19 pandemic
Zeynep Çağıran, Nezih Sertöz, Semra Karaman, Didem Özen, Mesut Demirkoparan, Meltem Uyar, Kemal Aktuglu
PMID: 36880618  PMCID: PMC10225835  doi: 10.14744/tjtes.2022.39549  Sayfalar 310 - 315

10.
Akut pankreatitli hastalarda sistemik immünoinflamatuar indeksin prognostik rolünün araştırılması
Investigation of the prognostic role of systemic immunoinflammatory index in patients with acute pancreatitis
Ummahan Dalkılınç Hökenek, Mazlum Kılıç, Halil Alışkan
PMID: 36880632  PMCID: PMC10225833  doi: 10.14744/tjtes.2023.96554  Sayfalar 316 - 320

11.
Yanık yoğun bakım hastalarında akut böbrek hasarı: Retrospektif araştırma
Acute kidney injury in burns in the intensive care unit: A retrospective research
Tuba Kuvvet Yoldaş, Alev Atalay, Cansu Balcı, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar, İlkin Çankayalı
PMID: 36880617  PMCID: PMC10225834  doi: 10.14744/tjtes.2022.95048  Sayfalar 321 - 326

12.
İnfraklaviküler blok başarısını değerlendirmek için beş farklı objektif yöntemin etkinliğinin karşılaştırılması: Hangisi daha güvenilir ve erken bir göstergedir?
Comparison of the efficacy of five different objective methods to evaluate the success of infraclavicular block; which one of them is a reliable and early indicator?
Abdulhakim Şengel, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Orhan Binici, Veli Fahri Pehlivan, Ahmet Atlas
PMID: 36880620  PMCID: PMC10225838  doi: 10.14744/tjtes.2022.51289  Sayfalar 327 - 336

13.
Fascia iliaka kompartman bloğunda kullanılan bupivakainin farklı volümlerinin karşılaştırılması
A comparison of different volumes of bupivacaine used in fascia iliaca compartment block
Rauf Gül, Metin Kılınç, Levent Şahin
PMID: 36880630  PMCID: PMC10225824  doi: 10.14744/tjtes.2023.51268  Sayfalar 337 - 343

14.
ERCP işleminde nitroderm TTS kullanımının precut, selektif kanülasyon ve kanama üzerine etkisi
The effect of using nitroderm TTS in ERCP on precut, selective cannulation, and bleeding
Alpaslan Fedayi Calta, Ali Duran
PMID: 36880619  PMCID: PMC10225847  doi: 10.14744/tjtes.2022.07665  Sayfalar 344 - 349

15.
Akut pankreatit hastalarında Ranson, bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi ve CRP kriterlerinin yatış günü risk derecelendirmesinde kullanımı: Kesitsel bir çalışma
Utility of Ranson score, computed tomography severity index, and CRP criteria in risk stratification on the day of hospital admission in patients with acute pancreatitis: A cross-sectional analysis
Huseyin Duru
PMID: 36880610  PMCID: PMC10225832  doi: 10.14744/tjtes.2022.33332  Sayfalar 350 - 357

16.
Akut apandisit nedeniyle apendektomi yapılan hastalarda apendiks tümöral lezyonlarını öngören faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of factors predicting appendiceal tumoral lesions in patients undergoing appendectomy for acute appendicitis
Mehmet Ali Koç, Süleyman Utku Çelik
PMID: 36880635  PMCID: PMC10225840  doi: 10.14744/tjtes.2023.34833  Sayfalar 358 - 363

17.
Karın ağrısı olan çocuklarda yüksek volüm lavmanın etkisi: Çocuk acil klinik deneyimi
Effect of high volume enema in children with abdominal pain: Pediatric emergency department experience
Serpil Sancar, Esra Türe, Seda Sinem Zonüzi
PMID: 36880634  PMCID: PMC10225829  doi: 10.14744/tjtes.2023.56866  Sayfalar 364 - 369

18.
Hipertermik intraperitoneal kemoterapi ile sitoredüksiyon sonrası gastrointestinal anastomoz kaçağı için risk faktörleri
The risk factors for gastrointestinal anastomotic leak after cytoreduction with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
Tayfun Bisgin, Selman Sökmen, Naciye Cigdem Arslan, Sevda Ozkardesler, Funda Barlik Obuz
PMID: 36880628  PMCID: PMC10225823  doi: 10.14744/tjtes.2023.52358  Sayfalar 370 - 378

19.
Yaşlılarda intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femur çivisi ile tedavisinde gözlenen cut-out’un önlenmesinde hidroksiapatit kaplı helikal blade tespitinin etkinliği
The effectiveness of fixation of hydroxyapatite-coated helical blade in preventing of the cut-out observed in treatment with proximal femoral nail of fractures of the femur intertrochanteric in elderly
Haci Bayram Tosun, Abuzer Uludağ, Sancar Serbest, Necati Çiçek, Sukru Demir
PMID: 36880615  PMCID: PMC10225822  doi: 10.14744/tjtes.2022.78678  Sayfalar 379 - 388

20.
Lisfrank yaralanmalarında iki cerrahi tekniğin karşılaştırılması; kapalı redüksiyon ve internal fiksasyona ile primer kısmi artrodez
Comparison of two surgical techniques for Lisfranc injuries; closed reduction and fixation versus primary partial arthrodesis
Mehmet Mesut Sönmez, Samet Erinç, Necmi Cam, Mustafa Hacı Özdemir
PMID: 36880622  PMCID: PMC10225828  doi: 10.14744/tjtes.2022.60869  Sayfalar 389 - 394

21.
Travmatik koksidinide floroskopi eşliğinde kontrast madde verilmeden yapılan ganglion impar blokajı: Değiştrilmiş bir yöntem ve bir yıllık sonuçları
Fluoroscopy guided without contrast injection for ganglion impar blockade in traumatic coccydynia: Description a modified approach and 1-year results
Onur Kaya, Bilgin Bozgeyik, Murat Gök, Erdi İmre
PMID: 36880627  PMCID: PMC10225848  doi: 10.14744/tjtes.2023.78166  Sayfalar 395 - 401

22.
Köstebek tabancasıyla el yaralanmaları: Gizli tehlike
Hand injuries with mole gun: A hidden danger
Tuba Baykal, Dudu Dilek Yavuz, Serpil Savaş, Fuat Uslusoy, Selman Hakkı Altuntaş, Mustafa Asım Aydın
PMID: 36880624  PMCID: PMC10225827  doi: 10.14744/tjtes.2023.55484  Sayfalar 402 - 408

23.
Acil servisten hastaneye yatırılan yanık popülasyonunda klinik sonuçların değerlendirilmesi ve tahmin modellerinin karşılaştırılması: Kuzeybatı Suriye gibi çatışma sonrası bir bölgede yanık ölüm skorları kullanılabilir mi?
Evaluation of clinical outcomes and comparison of prediction models in the burn population hospitalized from the emergency department: Can burn mortality scores be used in a post-conflict area such as northwest Syria?
Bahadır Karaca, Burak Çelik, Mehmet Kemal Emem
PMID: 36880633  PMCID: PMC10225841  doi: 10.14744/tjtes.2023.17731  Sayfalar 409 - 418

24.
Pelvis tipi perkütan pubik ramus tespitinde etkili midir?
Is percutaneous fixation of the superior pubic ramus possible in all types of pelvis?
Harun Altınayak, Orhan Balta
PMID: 36880631  PMCID: PMC10225830  doi: 10.14744/tjtes.2023.54545  Sayfalar 419 - 429

25.
Dirsek yumuşak doku rekonstrüksiyonu için lateral kol flebi ve posterior interosseöz arter flebinin karşılaştırılması
Comparison of lateral arm flap and posterior interosseous artery flap for soft tissue reconstruction of the elbow
Sadettin Çiftci, Egemen Odabaşı, Erkan sabri Ertas, Ali İhsan Tuğrul, Ali Özdemir, Mehmet Ali Acar
PMID: 36880623  PMCID: PMC10225844  doi: 10.14744/tjtes.2023.58238  Sayfalar 430 - 434

OLGU SUNUMU
26.
Gastrointestinal sistem tutulumlu nadir bir granülomatöz polianjitis olgusu
A rare case of granulomatosis with polyangiitis with involvement of the gastrointestinal system
Helin Sahinturk, Emre Kandemir, Fatma İrem Yeşiler, İrem Şerifoğlu, Günay Şahin Dalgıç, Çiğdem Erol, Cihat Burak Sayin, Tugan Tezcaner, Elif Çiloğlu, Ender Gedik, Pınar Zeyneloğlu, Zeynep Kayhan
PMID: 36880614  PMCID: PMC10225846  doi: 10.14744/tjtes.2022.78567  Sayfalar 435 - 439

27.
Travmaya bağlı gecikmiş postmortem sezaryen
Delayed postmortem cesarean section due to trauma
Gizem Oncel Yel, Aykut Kemanci, Atakan Yılmaz, Özmert M.A. Özdemir, Bulent Erdur
PMID: 36880611  PMCID: PMC10225842  doi: 10.14744/tjtes.2022.34124  Sayfalar 440 - 442

28.
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası portal ven yaralanması: Olgu sunumu
Portal vein injury following endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case report
Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
PMID: 36880609  PMCID: PMC10225845  doi: 10.14744/tjtes.2022.28923  Sayfalar 443 - 447