p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - Nisan 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Akut mezenter iskeminin erken tanısında tiyol disülfit hemostazının rolü: Deneysel çalışma
Role of thiol-disulfide hemostasis in early diagnosis of acute mesentery ischemia: An experimental study
Mehmet Aykut Yıldırım, Rahim Kocabaş, İbrahim Kılınç, Gürcan Şimşek, Mustafa Şentürk, Murat Çakır, Metin Belviranlı
PMID: 35485506  PMCID: PMC10443137  doi: 10.14744/tjtes.2020.44025  Sayfalar 403 - 410

3.
Sıçanlarda karbojen ve hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesine etkileri
The effects of carbogen and hyperbaric oxygen treatment on fracture healing in rats
Umman Menendi, Gürdal Nusran, Burak Kaymaz, Ramazan Tıskaoğlu, Onur Yılmaz, Ceren Canbey Goret
PMID: 35485502  PMCID: PMC10443132  doi: 10.14744/tjtes.2021.02575  Sayfalar 411 - 417

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Açık ve laparoskopik apendektomi sonrası komplikasyonların “American College of Surgeon National Surgical Quality Improvment Program” risk hesaplayıcıya göre değerlendirilmesi
Evaluation of complications after laparoscopic and open appendectomy by the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program surgical risk calculator
Mehmet Sah Benk, Engin Olcucuoğlu, İsmail Oskay Kaya
PMID: 35485508  PMCID: PMC10443136  doi: 10.14744/tjtes.2020.45808  Sayfalar 418 - 427

5.
Akut apandisitli hastalarda perforasyonu belirlemek için periton kalınlaşması ve kontrastlanması kullanılabilir mi?
Can peritoneal thickening and enhancement be used to determine perforation in patients with acute appendicitis?
Mehmet Tahtabaşı, Sadettin Er, Şükrü Mehmet Ertürk
PMID: 35485514  PMCID: PMC10443133  doi: 10.14744/tjtes.2020.58991  Sayfalar 428 - 433

6.
Akut apandisiti lenfoid hiperplaziden ayırmada hematolojik parametrelerin rolü
The role of hematological parameters in distinguishing acute appendicitis from lymphoid hyperplasia
Ahmet Kaya, Kerem Karaman, Mehmet Aziret, Metin Ercan, Elif Köse, Yavuz Selim Kahraman, Cengiz Karacaer
PMID: 35485518  PMCID: PMC10443127  doi: 10.14744/tjtes.2020.69027  Sayfalar 434 - 439

7.
Künt toraks travmalarında kaburga kırığı varlığının mortalite ve morbidite üzerine etkisi
Effect of the presence of rib fracture on mortality and morbidity in blunt thoracic traumas
Fatoş Kozanlı, Özlem Güler
PMID: 35485510  PMCID: PMC10443126  doi: 10.14744/tjtes.2020.55710  Sayfalar 440 - 446

8.
112 Ambulans servisi çalışanlarının çocuk yanıklarına yaklaşımları: Bir anket değerlendirmesi
Approaches of 112 ambulance service staffers to children with burns: A survey assessment
Sabri Demir, Süleyman Arif Bostancı, Ahmet Ertürk, Can Ihsan Öztorun, Doğuş Güney, Mujdem Nur Azili, Emrah Şenel
PMID: 35485521  PMCID: PMC10443125  doi: 10.14744/tjtes.2020.91045  Sayfalar 447 - 455

9.
Çocuklarda motorlu araç çarpışma travması ve diğer travma mekanizmalarının çocuk yoğun bakım öncesi ve çocuk yoğun bakım kabulünde uygulanan müdahaleler, klinik özellikler ve nörolojik sonuçların karşılaştırılması
Comparison of pre-PICU and per-PICU interventions, clinical features and neurologic outcomes of motor vehicle collision trauma and other mechanisms of trauma in children
Serhan Özcan, Merve Setenay Akyüzlüer Güneş, Merve Havan, Oktay Perk, Ebru Azapağası, Emrah Gün, Edin Botan, Ergun Ergun, Ufuk Ateş, Gökmen Kahiloğulları, Tanıl Kendirli
PMID: 35485520  PMCID: PMC10443131  doi: 10.14744/tjtes.2022.86617  Sayfalar 456 - 463

10.
Çocukluk çağının nadir bir acili: Priapizm ve basamaklı tedavi yaklaşımı
Rare emergency in children: Priapism and stepwise treatment approach
Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Esra Özçakır, Emin Balkan, Nizamettin Kılıç
PMID: 35485519  PMCID: PMC10443130  doi: 10.14744/tjtes.2020.74670  Sayfalar 464 - 470

11.
Komplike akut kolesistiti öngörmede preoperatif nötrofil/lenfosit ve trombosit/ lenfosit oranları etkilidir
Pre-operative neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratios are effective in predicting complicated acute cholecystitis
Veysel Barış Turhan, Halil Fatih Gök, Abdulkadir Ünsal, Muhammet Akpınar, Gülçin Güler Şimşek, Hakan Buluş
PMID: 35485509  PMCID: PMC10443129  doi: 10.14744/tjtes.2021.49956  Sayfalar 471 - 476

12.
Covid-19 hastalarında hayatı tehdit eden hematomlar
Life-threatening hematomas in COVID-19 patients
Ümit Alakuş, Umut Kara, Şebnem Çimen, Cantürk Taşçı, Mehmet Eryılmaz
PMID: 35485522  PMCID: PMC10443135  doi: 10.14744/tjtes.2021.92335  Sayfalar 477 - 482

13.
Hipofizer apopleksi: Hipofiz adenomalarının acil ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden komplikasyonu
Pituitary apoplexy: An emergent and potential life-threatening complication of pituitary adenomas
Abidin Murat Geyik, Mehmet Ozan Durmaz, Adem Dogan, Berna Kaya Uğur, Sırma Geyik, İbrahim Erkutlu, Soner Yasar, Alparslan Kırık, Gulsah Kose, Ali Nehir
PMID: 35485523  PMCID: PMC10443134  doi: 10.14744/tjtes.2021.93539  Sayfalar 483 - 489

14.
Fournier gangreni için mortalite tahmin modeli (FGMPM) ve mevcut modellerle karşılaştırması
Comparison of the newly developed Fournier’s gangrene mortality prediction model with existing models
Bülent Çomçalı, Cengiz Ceylan, Buket Altun Özdemir, İbrahim Ağaçkıran, Felat Akıncı
PMID: 35485517  PMCID: PMC10443128  doi: 10.14744/tjtes.2020.68137  Sayfalar 490 - 497

15.
Trendelenburg pozisyonda yapılan laparoskopik jinekolojik cerrahi esnasında göz içi basıncı üzerine anestezik ajanların etkisi: Randomize klinik çalışma
The effect of anesthetic agents on intraocular pressure during laparoscopic gynecological surgery performed in the Trendelenburg position: A randomized clinical trial
Bedih Balkan, Furkan Tontu, Döndü Genç Moralar, Bengi Demirayak, Nalan Saygı Emir, Abdulkadir Yektaş
PMID: 35485512  PMCID: PMC10443124  doi: 10.14744/tjtes.2020.56019  Sayfalar 498 - 507

16.
Tekrarlayan akut kolesistit ataklarında kolesistektomi zamanlaması
Timing of cholecystectomy in recurrent attacks of acute cholecystitis
Ecem Memişoğlu, Ramazan Sarı
PMID: 35485525  PMCID: PMC10521003  doi: 10.14744/tjtes.2022.81908  Sayfalar 508 - 512

17.
Femur Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivilenmesinde, Talon Fiksasyonu Zahmetli Distal Kilitlemeyle Başa Çıkmada Yararlıdır, Ancak Vidalarla Konvansiyonel Distal Kilitleme Daha Stabil Bir Yapı Sunar. Talon Femoral Çiviye Karşı Konvansiyonel Femoral Çivi
For Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures, Talon Fixation is Helpful to Cope With the Troublesome Distal Locking, But Conventional Distal Locking With Screws Offers a More Stable Construct. Talon Femoral Nail Versus Conventional Femoral Nail
Furkan Yapıcı, Volkan Gür, Osman Onaç, Yakup Alpay, Ismail Tardus, Hanifi Üçpunar, Yalkın Çamurcu
PMID: 35485511  PMCID: PMC10521001  doi: 10.14744/tjtes.2021.55867  Sayfalar 513 - 522

18.
Akut apandisit tanısında iskemi modifiye albüminin prediktif değeri: İleriye yönelik olgu kontrol çalışması
The predictive value of ischemia-modified albumin in the diagnosis of acute appendicitis: A prospective case–control study
Abdulkadir Ünsal, Veysel Barış Turhan, Doğan Öztürk, Hakan Buluş, Gülsüm Feyza Türkeş, Özcan Erel
PMID: 35485513  PMCID: PMC10521000  doi: 10.14744/tjtes.2020.58675  Sayfalar 523 - 528

19.
Acil serviste künt gövde travmalı çocuklardaki intraabdominal yaralanmayı öngörmede PECARN klinik karar kuralı ile klinisyen şüphesinin karşılaştırılması
Comparison of PECARN clinical decision rule and clinician suspicion in predicting intra-abdominal injury in children with blunt torso trauma in the emergency department
Sevinç Taş Çaylak, Elif Yaka, Serkan Yilmaz, Nurettin Özgür Doğan, Ibrahim Ulaş Özturan, Murat Pekdemir
PMID: 35485505  PMCID: PMC10521006  doi: 10.14744/tjtes.2020.40156  Sayfalar 529 - 536

OLGU SUNUMU
20.
Akut karın ağrısının nadir görülen bir nedeni: Rahim içi araç kullanımına bağlı malign tümörü taklit eden kolonun aktinomiçes enfeksiyonu
A rare cause of acute abdominal pain: Actinomyces infection of colon mimicking a malignant neoplasm due to intrauterine device
Bahar Canbay Torun, Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet İlhan, Gulçin Yeğen, Seniha Başaran, Cemalettin Ertekin, Mustafa Kayıhan Güney, Hakan Yanar
PMID: 35485507  PMCID: PMC10520999  doi: 10.14744/tjtes.2020.45672  Sayfalar 537 - 540

21.
Kumadin kullanımına sekonder gelişen subürotelyal kanama ve intestinal mural hemoraji
Suburothelial hemorrhage and intestinal mural hemorrhage secondary to Coumadin use
Şükrü Şahin, Mehmet Ali Gedik
PMID: 35485515  PMCID: PMC10521005  doi: 10.14744/tjtes.2020.65189  Sayfalar 541 - 544

22.
Altta yatan hiperlaksite varlığında çocuk güreşçide izole dirsek çıkığı: Müsabakalara dönüş için ideal süre nedir?
Pure elbow dislocation in a child wrestler with underlying hyperlaxity: What is the optimal time to return to competition?
Gökhan Karademir, Ata Can Atalar
PMID: 35485524  PMCID: PMC10521007  doi: 10.14744/tjtes.2020.95623  Sayfalar 545 - 548

23.
Nadir gözlenen bir skrotal köpek ısırığı hasarı olgusu ve literatür taraması
An unusual etiology of a scrotal dog bite injury and review of the literature
Burak Karataş, Emin Kapı
PMID: 35485516  PMCID: PMC10521008  doi: 10.14744/tjtes.2020.66642  Sayfalar 549 - 553

24.
Bipolar bozukluğu olan bir hastada trikofajiye bağlı gelişen akut apandisit
Trichophagia as a cause of acute appendicitis in a patient with bipolar disorder
Halit Eren Taşkın, Ergin Erginöz, Gökçe Hande Çavuş
PMID: 35485504  PMCID: PMC10521004  doi: 10.14744/tjtes.2022.34808  Sayfalar 554 - 556

25.
Komple mezokolon içine gömülü safra kesesi yerleşim yeri anomalisi: Nadir bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Complete mesocolic malposition of the gallbladder: An unusual case report with literature’s review
Zafer Teke, Atilgan Tolga Akcam
PMID: 35485503  PMCID: PMC10521002  doi: 10.14744/tjtes.2020.09274  Sayfalar 557 - 561