p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 5 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (5)
Cilt: 28  Sayı: 5 - Mayıs 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Ostol'ün sıçanlarda testis iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkisi
Protective effect of osthole on testicular ischemia/reperfusion injury in rats
Osman Hakan Kocaman, Tansel Günendi, Mustafa Erman Dörterler, Ismail Koyuncu, Hakim Çelik, Nihat Yumuşak, Mehmet Emin Böleken
PMID: 35485470  doi: 10.14744/tjtes.2021.43333  Sayfalar 563 - 569

3.
Akrilamidin Ratlarda Kırık İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
An investigation of the effect of acrylamide on fracture healing in rats
Özhan Pazarcı, Erkan Gumus, Ayca Taş, Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Seyran Kılınç, Şeyma Nur Yıldız, Okay Bulut
PMID: 35485478  doi: 10.14744/tjtes.2021.94848  Sayfalar 570 - 578

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Acil cerrahi yoğun bakıma kabul edilen pediyatrik travma hastalarının prognozunun tahmininde iyonize kalsiyum düzeyleri ve trombosit sayıları kullanılabilir mi?
Can ionized calcium levels and platelet counts used for estimating the prognosis of pediatric trauma patients admitted to the emergency surgery intensive care?
Kemalettin Koltka, Mehmet ilhan, Ali Fuat Kaan Gök, Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin
PMID: 35485462  doi: 10.14744/tjtes.2022.17329  Sayfalar 579 - 584

5.
İnhalasyon hasarı şüphesi olan pediyatrik yanık hastalarda mortalite ve morbidite ilişkili faktörler nelerdir
Analysis of risk factors of mortality for pediatric burned patients with inhalation injury and comparison of different treatment protocols
Doğuş Güney, Hayal Doruk, Ahmet Ertürk, Can Ihsan Öztorun, Sabri Demir, Elif Emel Erten, Gülşen Keskin, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel
PMID: 35485476  doi: 10.14744/tjtes.2021.84848  Sayfalar 585 - 592

6.
Pediatrik travma hastalarında perfüzyon indeksinin değerlendirilmesi
Evaluation of perfusion index in pediatric trauma patients
Mehmet Alakaya, Ali Ertuğ Arslanköylü
PMID: 35485474  doi: 10.14744/tjtes.2021.68145  Sayfalar 593 - 598

7.
Künt çoklu travma hastalarında kan transfüzyonunu ihtiyacını tahmin etmek için laktat ve baz defisiti kombinasyon skoru
Lactate and base deficit combination score for predicting blood transfusion need in blunt multi-trauma patients
Engin Özakın, Nazlı Özcan Yazlamaz, Filiz Baloğlu Kaya, Mustafa Emin Çanakçı, Muzaffer Bilgin
PMID: 35485459  doi: 10.14744/tjtes.2021.02404  Sayfalar 599 - 606

8.
Komplike akut apandisiti ayırt etmede nötrofil-trombosit oranının, immature granülosit- lenfosit oranının, eritrosit dağılımı genişliği-lenfosit oranının değeri
Value of neutrophil-to-platelet ratio, immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio in differentiating complicated acute appendicitis
Mehmet Kubat, Serkan Şengül
PMID: 35485466  doi: 10.14744/tjtes.2022.30434  Sayfalar 607 - 614

9.
Acil cerrahide ameliyat sonrası komplikasyonların öngörülmesinde modifiye cerrahi APGAR skorunun kullanımı: Gözlemsel geriye dönük çalışma
Use of a modified surgical APGAR score for prediction of postoperative complications in emergency surgery: An observational retrospective study
Mehmet Nuri Yakar, Cengiz Polat, Müslüm Akkılıç, Kadir Yeşildal, Nagihan Duran Yakar, Namigar Turgut
PMID: 35485468  doi: 10.14744/tjtes.2021.34732  Sayfalar 615 - 625

10.
Nötrofil lenfosit oranı akut varis dışı üst gastrointestinal kanamada mortaliteyi öngörebilir mi?
Can neutrophil-lymphocyte ratio predict mortality in acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding?
Ramazan Dertli, Bilal Toka, Mehmet Asıl, Yusuf Kayar, Ahmet Karakarcayıldız, Mevlüt Hakan Göktepe, Murat Bıyık, Şevki Konur, Hüseyin Ataseven
PMID: 35485469  doi: 10.14744/tjtes.2021.42900  Sayfalar 626 - 633

11.
Dikkat: Kardiyak kontüzyon
Attention: Cardiac contusion
Ekim Sağlam Gürmen, Cumhur Murat Tülay
PMID: 35485460  doi: 10.14744/tjtes.2021.11290  Sayfalar 634 - 640

12.
2008–2018 yıllarında Türkiye’de meydana gelen hekime karşı fiziksel şiddet olaylarının analizi
Analysis of physical violence incidents against physicians in Turkey between 2008 and 2018
Damla Beyazadam, Feyza Kaya, İlknur Meryem Taşdemir, Orhan Alimoğlu
PMID: 35485472  doi: 10.14744/tjtes.2021.66745  Sayfalar 641 - 647

13.
Türkiye’de meskun mahalde terörle mücadele esnasında görülen oküler travma olguları ve görsel sonuçları
Combat-related ocular trauma and visual outcomes during counter-terrorism urban warfare operations in Turkey
Dorukcan Akıncıoğlu, Murat Küçükevcilioğlu, Ali Hakan Durukan
PMID: 35485465  doi: 10.14744/tjtes.2021.25822  Sayfalar 648 - 653

14.
Çocukluk çağı göz yaralanmalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları
Clinical characteristics and outcomes of ocular injuries in pediatric patients
Sezin Akça Bayar, Zeynep Kayaarası Öztürker, Gürsel Yılmaz
PMID: 35485471  doi: 10.14744/tjtes.2021.54524  Sayfalar 654 - 661

15.
Çocukluk çağındaki ekstremite kırıkları ile görme bozukluğu arasındaki ilişki: Olgu-kontrol çalışması
The relationship between extremity fractures and visual impairment in childhood: A case–control study
Abdullah Alper Şahin, Asena Keleş Şahin, Aslıhan Uzun, Erdem Değirmenci
PMID: 35485477  doi: 10.14744/tjtes.2022.90235  Sayfalar 662 - 667

16.
Yaşlılarda instabil intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde kullanılan dizaynları farklı üç sefalomedüller çivinin fonksiyonel ve radyolojik açıdan karşılaştırılması
Functional and radiological comparison of three cephalomedullary nails with different designs used in the treatment of unstable intertrochanteric femur fractures of elderly
Furkan Yapıcı, Hanifi Üçpunar, Volkan Gür, Osman Onaç, Yakup Alpay, Reşit Karaköse, Yalkın Çamurcu
PMID: 35485475  doi: 10.14744/tjtes.2020.80733  Sayfalar 668 - 677

17.
Pediyatrik subaksiyal servikal omurlarda yeni bir posterior stabilizasyon tekniği: Mikroplak/vida sistemi ile spinöz proçeslerin stabilizasyonu: Radyolojik anatomi çalışması
A new posterior stabilization technique in pediatric subaxial cervical vertebrae: Stabilization of spinous processes with the microplate/screw system: A radiological anatomy study
İlker Güleç, Feyza Karagöz Guzey, Burak Eren, Günay Vahabova
PMID: 35485464  doi: 10.14744/tjtes.2021.24657  Sayfalar 678 - 685

18.
Distal tibia kırıklarının (plafondun proksimalinde 3 ila 12 cm) radyografik ve klinik sonuçları: İki intramedüller çivilemenin karşılaştırılması
Radiographic and clinical outcomes of distal tibia fractures (3–12 cm proximal to the plafond): Comparison of two intramedullary nailing
Hüseyin Koca, Sedat Duman, Necdet Sağlam
PMID: 35485463  doi: 10.14744/tjtes.2020.24152  Sayfalar 686 - 692

19.
Ameliyat öncesi nötrofl-lenfosit oranının Tip 3 tibia diafiz açık kırıklarında enfeksiyon açısından prediktif değeri var mıdır ?
Does the pre-operative neutrophil-lymphocyte ratio have a predictive value in detecting infection in type 3 open tibia diaphysis fractures?
Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç
PMID: 35485467  doi: 10.14744/tjtes.2021.31766  Sayfalar 693 - 697

20.
85 hastada yapılan ortognatik cerrahi ameliyatlarında gözlenen komplikasyonların geriye dönük incelenmesi
Retrospective examination of complications observed in orthognathic surgical surgery in 85 patients
Barış Altuğ Aydil, Mert Akbaş, Mustafa Ayhan, Onur Atalı, Serhat Can, Yağmur Çömlekçioğlu
PMID: 35485479  doi: 10.14744/tjtes.2022.67863  Sayfalar 698 - 702

21.
COVID-19 pandemisi sürecinde acil şartlarda yapılan apendektomi olgularının patoloji raporları eşliğinde değerlendirilmesi
Evaluation of the appendectomy cases performed under emergency conditions during the COVID-19 pandemic and discussed with the pathology reports
Mert Mahsuni Sevinç, Onur Olgaç Karagülle, Rozan Kaya, Candeniz Ertürk, Selim Doğan
PMID: 35485461  doi: 10.14744/tjtes.2022.16287  Sayfalar 703 - 710

OLGU SUNUMU
22.
Nazolakrimal probing için yapılan infratrochlear sinir bloğu sonrası gelişen retrobulbar hematom nedenli orbital kompartman sendromu
Orbital compartment syndrome secondary to retrobulbar hematoma after infratrochlear nerve block for nasolacrimal probing
Ceyhun Arıcı, Busenur Gönen, Burak Mergen, Ahmet Murat Sarıcı
PMID: 35485473  doi: 10.14744/tjtes.2020.67932  Sayfalar 711 - 713