p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - Nisan 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Kombine açık-ilmek/Airborne bağlama tekniği ile hızlı, güvenli ve minimal asistans gerektiren mikrovasküler anastomoz: Deneysel ve klinik çalışma
Safe, fast, and minimally-assisted microsurgical anastomosis with combined open-loop suturing and airborne tying: a clinical and experimental study
Gökhan Sert, Ahmet Hamdi Sakarya
PMID: 36995208  PMCID: PMC10214895  doi: 10.14744/tjtes.2023.79702  Sayfalar 449 - 457

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Kovid-19 döneminde üçüncü basamak bir hastanede acil sezaryen doğumlarda anestezi yönetimi seçimi
Choice of anesthesia technique for emergent cesarean sections during COVID-19 era in a tertiary care hospital
Berna Çalışkan, Merve Suvariogulları, Murat Ekmez, Öznur Şen, Filiz Yarsilikal Guleroglu
PMID: 36995199  PMCID: PMC10214896  doi: 10.14744/tjtes.2023.97580  Sayfalar 458 - 462

4.
Simule edilmiş COVID-19 hastalarının entübasyonunda ilk girişim başarısına VieScope®’un etkisi: Randomize çapraz simulasyon çalışması
Impact of VieScope® on first-attempt success during simulated COVID-19 patients intubation: A randomized cross-over simulation trial
Togay Evrin, Leyla Öztürk Sönmez, Lezsek Gadek, Michal Pruc, Alla Navolokina, Wojciech Wieczorek, Maciej Cyran, Jacek Smereka, Gül Deniz Özkan
PMID: 36995204  PMCID: PMC10214889  doi: 10.14744/tjtes.2022.45682  Sayfalar 463 - 470

5.
Sigmoid volvulus’ta bağırsak gangreninin tahmininde yeni bir model
A new model for prediction of bowel gangrene in sigmoid volvulus
Cengiz Ceylan, Necip Tolga Baran, Hüseyin Kocaaslan, Ömer Güngörür, Emrah Cengiz, Mehmet Güzel, Yavuz Selim Angın, Kutay Sağlam, Cemalettin Aydın
PMID: 36995205  PMCID: PMC10214898  doi: 10.14744/tjtes.2022.11893  Sayfalar 471 - 476

6.
Zor endotrakeal entübasyonu hangi test en iyi tahmin eder? İleriye yönelik bir kohort çalışması
Which test best predicts difficult endotracheal intubation? A prospective cohort study
Güray Alp, Müge Koşucu
PMID: 36995200  PMCID: PMC10214888  doi: 10.14744/tjtes.2022.34460  Sayfalar 477 - 485

7.
Geriatrik travma hastalarında kırılganlık indeksinin ve geriatrik travma sonlanım skorunun mortalite üzerine ilişkisinin değerlendirilmesi
Relationships of the frailty index and geriatric trauma outcome score with mortality in geriatric trauma patients
Müge Arslan Erduhan, Halil Doğan, Bugra Ilhan
PMID: 36995206  PMCID: PMC10214887  doi: 10.14744/tjtes.2022.85522  Sayfalar 486 - 492

8.
Doğumsal brakiyal pleksus felcinde botulinum toksini uygulamasının latissimus dorsi ve teres majör kasları üzerindeki etkisi: Elektron mikroskopik ve klinik çalışma
The effect of botulinum toxin application on latissimus dorsi and teres major muscles in patients with brachial plexus birth palsy: An electron microscopic and clinical study
Hayri Ömer Berköz, Erol Kozanoğlu, Atakan Aydın, Safiye Özkan, Bora Edim Akalın, Seyhun Solakoglu
PMID: 36995203  PMCID: PMC10214890  doi: 10.14744/tjtes.2022.19406  Sayfalar 493 - 498

9.
Çocuklarda akut karın ile başvuran karın içi lenfanjiyomların intralezyonel bleomisin enjeksiyonu tedavisi
Intralesional bleomycin injection treatment of intra-abdominal lymphangiomas presenting with acute abdomen in children
Rahşan Özcan, Ali Ekber Hakalmaz, Senol Emre, Ayten Ceren Bakır, Süreyya Aydın, Fatih Gulsen, Osman Faruk Senyuz, Gonca Topuzlu Tekant
PMID: 36995202  PMCID: PMC10214886  doi: 10.14744/tjtes.2022.37963  Sayfalar 499 - 504

10.
Acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite oranlarını etkileyen değişkenler: Geriye dönüm kesitsel çalışma
Variables affecting mortality rates in patients undergoing emergency abdominal surgery: A retrospective cross-sectional study
Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Ayça Sultan Şahin, Naime Yalcin, Mine Çelik
PMID: 36995195  PMCID: PMC10214885  doi: 10.14744/tjtes.2022.01264  Sayfalar 505 - 513

11.
İnterhemisferik subdural ampiyemlerin cerrahi tedavisi: Literatür taraması ve 12 olguluk seri
Surgical management of interhemispheric subdural empyemas: Review of the literature and report of 12 cases
Doğan Güçlühan Güçlü, Duygu Dolen, İlyas Dolaş, Seniha Başaran, Tugrul Cem Unal, Ezgi Özbek, Görkem Alkır, Harun Mehmet Özlü, Aydın Aydoseli, Mitra Kubilay, Altay Sencer
PMID: 36995197  PMCID: PMC10214894  doi: 10.14744/tjtes.2022.56706  Sayfalar 514 - 522

12.
Deplase pediatrik suprakondiler humerus kırıklarında posterior yaklaşım her zaman kötü fonksiyonel ve kozmetik sonuçlara neden olur mu?
Does posterior approach always lead to poor functional and cosmetic outcomes in displaced pediatric supracondylar humeral fractures?
Tayfun Koşucu, Ekin Kaya Şimşek, Bahtiyar Haberal, Recep Dincer, Emrah Kovalak, Yakup Barbaros Baykal
PMID: 36995201  PMCID: PMC10214893  doi: 10.14744/tjtes.2022.29403  Sayfalar 523 - 529

13.
Atlanmış el tendon yaralanmalarında ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin tanısal değeri
The diagnostic value of ultrasonography and magnetic resonance imaging in missed hand tendon injuries
Uğur Bezirgan, Erdinç Acar, Yasin Erdoğan, Mehmet Armangil
PMID: 36995207  PMCID: PMC10214892  doi: 10.14744/tjtes.2023.78622  Sayfalar 530 - 537

OLGU SUNUMU
14.
Erişkinde konjenital diafram hernisi ile birlikte mide perforasyonu: İntratorasik mide perforasyonu
Congenital diaphragmatic hernia with gastric perforation in adult: Intrathoracic gastric perforation
Mehmet Taner Ünlü, Serkan Sarı, Ozan Çalışkan
PMID: 36995198  PMCID: PMC10214891  doi: 10.14744/tjtes.2022.62289  Sayfalar 538 - 542

15.
On dört yaşındaki adölesan olguda travmatik asfiksiye bağlı ekimoz maskesi
Traumatic asphyxia with a “masque ecchymotique” in a 14-year-old adolescent
Nihan Şık, Oğuzhan Başerdem, Murat Duman, Durgül Yılmaz
PMID: 36995196  PMCID: PMC10214897  doi: 10.14744/tjtes.2022.53099  Sayfalar 543 - 545